<< كتابهاي فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
ورزش -- روش هاي آماري ◄ Sports -- Statistical methods ◄ ورزش -- آمار ◄ Sports -- Statistics ◄ علوم زيستي -- روش هاي آماري ◄ Life sciences -- Statistical methods ◄ تربيت بدني -- روش هاي آماري ◄ Physical education and training -- Statistical methods
2
ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- بيماران -- توانبخشي
3
ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- بيماران -- توانبخشي ◄ Sports injuries -- Patients --Rehabilitation
4
ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- بيماران -- توانبخشي ◄ مفصل ران -- بيماري ها
5
ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- پيشگيري ◄ حركت - بدن انسان ◄ ورزش -- جنبه هاي فيزيولوژيكي
6
ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- پيشگيري ◄ ورزش -- حوادث و آسيب ها -- درمان ◄ پزشكي ورزشي
7
ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
8
ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- مطالب گونه گون ◄ پزشكي ورزشي -- مطالب گونه گون
9
ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- مطالب گونه گون ◄ پزشكي ورزشي -- مطالب گونه گون
10
ورزش -- زخم ها و آسيب ها ◄ Sports injuries
11
ورزش -- زخم ها و آسيب ها ◄ ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- راهنماي آموزشي (عالي)
12
ورزش -- زخم ها و آسيب ها ◄ ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- راهنماي آموزشي (عالي)
13
ورزش -- زخم ها و آسيب ها ◄ ورزش -- زخم ها و آسيب ها -- تشخيص
14
ورزش - زخم ها و آسيب ها ◄ ورزش - زخم ها و آسيب ها - درمان ◄ ورزش - زخم ها و آسيب ها - تشخيص
15
ورزش -- زخم ها و آسيب ها روان شناسي ◄ Sports injuries --Psychology ◄ ورزشكاران -- روان شناسي ◄ Athletes -- Psychology ◄ ورزش -- جنبه هاي روان شناسي ◄ Sports Psychological aspects ◄ ورزش جنبه هاي جامعه شناختي ◄ Sports Sociological aspects
16
ورزش -- زخم ها و آسيب ها همه گير شناسي ◄ Sports injuries --Epidemiology
17
ورزش - زخم‌ها و آسيب‌ها- راهنماي آموزشي ◄ ورزش - زخم‌ها و آسيب‌ها- آزمونها و تمرينها (عالي)
18
ورزش -- فساد ◄ Sports -- Corrupt practices
19
ورزش -- فلسفه ◄ Sports -- Philosophy ◄ تربيت بدني -- فلسفه ◄ Physical education and training -- Philosophy
20
ورزش - قواعد
21
ورزش - قواعد ◄ ورزش- داوري و امتياز گذاري ◄ مسابقه هاي ورزشي
22
ورزش -- قوانين و مقررات
23
ورزش -- قوانين و مقررات
24
ورزش -- قوانين و مقررات -- ايران
25
ورزش -- قوانين و مقررات -- ايران ◄ Sports -- Law and legislation -- Iran ◄ مسووليت در حوادث ورزشي ◄ Liability for sports accidents
26
ورزش -- قوانين و مقررات -- ايران ◄ Sports Law and legislation -- Iran ◄ مسووليت (حقوق) ايران ◄ Liability (Law) Iran
27
ورزش -- قوانين و مقررات ◄ Sports -- Law and legislation ◄ ورزش -- قواعد ◄ Sports -- Rules
28
ورزش -- قوانين و مقررات ◄ تابعيت -- جنبه‌هاي حقوقي ◄ تابعيت -- ايران ◄ ورزش -- قوانين و مقررات -- ايران
29
ورزش -- قوانين و مقررات ◄ كارگزاران ورزشي -- وضع حقوقي و قوانين -- ايران ◄ ورزش -- قوانين و مقررات -- ايران
30
ورزش -- قوانين و مقررات ◄ ورزش -- قوانين و مقررات -- ايران ◄ قراردادها -- طرز تنظيم ◄ قراردادها -- ايران -- فرمها و پرسشنامه‌ها
31
ورزش -- قوانين و مقررات ◄ ورزش( حقوق بين الملل) ◄ فوتبال( حقوق بين الملل)
32
ورزش - قوانين و مقررات ايران ◄ Sports - Law and legislation Iran ◄ ورزش - ايران همكاري هاي بين المللي ◄ Sports - Iran International cooperation ◄ تربيت بدني - قوانين و مقررات ايران ◄ Physical education and training - Law and legislation Iran
33
ورزش - قوانين و مقررات- ايران- جنبه هاي اخلاقي ◄ ورزش - جنبه هاي اخلاقي
34
ورزش - قوانين و مقررات -ايران- مقررات كيفري ◄ ورزش - قوانين و مقررات -انگلستان- مقررات كيفري ◄ مسووليت در حوادث ورزشي ◄ مسووليت جزايي (فقه) ◄ حقوق تطبيقي
35
ورزش -- كارمندان ◄ سلامت پروري كارمندان ◄ آسيب هاي ناشي از كار زياد ◄ ورزش درماني
36
ورزش - كفشها- بهداشت ◄ كفش ورزشي
37
ورزش - مديريت
38
ورزش - مديريت
39
ورزش -- مديريت
40
ورزش -- مديريت
41
ورزش -- مديريت
42
ورزش -- مديريت
43
ورزش -- مديريت
44
ورزش -- مديريت -- آزمونها و تمرينها (عالي ) ◄ مسابقه هاي ورزشي -- آزمونها و تمرينها (عالي ) ◄ تربيت بدني -- آزمونها و تمرينها (عالي )
45
ورزش -- مديريت -- ارزشيابي ◄ تربيت بدني - -- ارزشيابي ◄ تربيت بدني -- مديريت ◄ تربيت بدني - -- ايران -- برنامه‌ريزي
46
ورزش -- مديريت -- تحقيق -- روش شناسي
47
ورزش -- مديريت -- تحقيق -- روش شناسي
48
ورزش -- مديريت -- تحقيق ◄ Sports administration -- Research
49
ورزش -- مديريت -- راهنماي آموزشي
50
ورزش -- مديريت -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Sports administration -- Study and teaching (Higher) ◄ تربيت بدني -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ ‪Physical education and training -- Study and teaching (Higher) ◄ دانشگاه ها و مدارس عالي -- ايران -- آزمون ها ◄ Universities and colleges --Iran -- Examinations
51
ورزش - مديريت - راهنماي آموزشي (عالي) ◄ مسابقه هاي ورزشي - مديريت - راهنماي آموزشي (عالي)
52
ورزش -- مديريت -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ مسابقه هاي ورزشي -- مديريت -- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ ورزش -- مديريت -- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ مسابقه هاي ورزشي -- مديريت -- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
53
ورزش -- مديريت -- كارآموزي ◄ آموزش عالي -- برنامه هاي درسي ◄ تحقيق تجربي ◄ ورزش -- مديريت -- راهنمايي شغلي
54
ورزش -- مديريت -- واژه نامه ها -- انگليسي ◄ زبان انگليسي -- واژه نامه ها -- فارسي
55
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration
56
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration
57
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration
58
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration
59
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration ◄ بازاريابي ارتباطي ◄ Relationship marketing ◄ ارزش ◄ Value ◄ ورزش -- جنبه هاي اقتصادي ◄ Sports -- Economic aspects
60
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration ◄ رفتار سازماني ◄ Organizational behavior
61
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration ◄ رفتار سازماني ◄ Organizational behavior ◄ رهبري ◄ Leadership ◄ كارآمدي سازماني ◄ Organizational effectiveness ◄ ورزش -- مديريت -- نمونه پژوهي ◄ Sports administration -- Case studies ◄ رفتار سازماني -- نمونه پژوهي ◄ Organizational behavior -- Case studies ◄ رهبري -- نمونه پژوهي ◄ Leadership -- Case studies ◄ كارآمدي سازماني -- نمونه پژوهي ◄ Organizational effectiveness -- Case studies
62
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration ◄ كاركنان -- مديريت ◄ Personnel management ◄ انجمن ها، موسسه ها، و غيره -- مديريت ◄ Associations, institutions, etc -- Management
63
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration ◄ مسابقه هاي دوره اي ورزشي -- مديريت ◄ Sports tournaments -- Management
64
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration ◄ مسابقه هاي دوره اي ورزشي -- مديريت ◄ Sports tournaments -- Management
65
ورزش -- مديريت ◄ Sports administration ◄ ورزش -- برنامه ريزي ◄ Sports -- Planning ◄ توسعه پايدار ◄ Sustainable development ◄ ورزش -- ايران -- مديريت ◄ Sports administration -- Iran ◄ ورزش -- ايران -- برنامه ريزي ◄ Sports -- Iran -- Planning ◄ توسعه پايدار -- ايران ◄ Sustainable development -- Iran
66
ورزش - مديريت ◄ اوقات فراغت- مديريت ◄ كاركنان - مديريت
67
ورزش -- مديريت ◄ تربيت بدني -- مديريت
68
ورزش - مديريت ◄ تربيت بدني - مديريت
69
ورزش -- مديريت ◄ تربيت بدني -- مديريت ◄ باشگاههاي ورزشي -- مديريت
70
ورزش - مديريت ◄ تربيت بدني - مديريت ◄ باشگاههاي ورزشي- مديريت
71
ورزش - مديريت ◄ تربيت بدني ◄ ورزش- قواعد ◄ مسابقه هاي ورزشي
72
ورزش - مديريت ◄ تربيت بدني ◄ ورزش- قواعد ◄ مسابقه هاي ورزشي
73
ورزش - مديريت ◄ تربيت بدني- مديريت
74
ورزش -- مديريت ◄ تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي ايمني ◄ تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي بهداشتي
75
ورزش -- مديريت ◄ رويدادهاي خاص -- مديريت ◄ مسابقه هاي ورزشي -- مديريت
76
ورزش - مديريت ◄ كارمندان
77
ورزش - مديريت ◄ كارمندان - مديريت
78
ورزش -- مديريت ◄ كيفيت فراگير -- مديريت
79
ورزش -- مديريت ◄ مديريت ◄ تربيت بدني -- مديريت ◄ ورزش-- برنامه ريزي
80
ورزش -- مديريت ◄ مسابقه هاي ورزشي -- مديريت ◄ مسابقه هاي ورزشي -- جدول ها و نمودارها
81
ورزش -- مديريت ◄ نظام هاي اطلاعاتي مديريت
82
ورزش - مديريت ◄ ورزش
83
ورزش - مديريت ◄ ورزش -- ايالات متحده -- مديريت -- راهنماي آموزشي
84
ورزش -- مديريت ◄ ورزش -- تسهيلات -- مديريت -- آموزش برنامه اي ◄ ورزشگاه ها -- مديريت -- آموزش برنامه اي
85
ورزش -- مديريت ◄ ورزش -- تسهيلات -- مديريت ◄ ورزش -- تسهيلات
86
ورزش -- مديريت ◄ ورزش ◄ سازمان
87
ورزش - مديريت-- آزمونها و تمرينها ◄ تربيت بدني - آزمونها و تمرينها
88
ورزش - مديريت- ارزشيابي ◄ مديران ورزشي- ارزشيابي
89
ورزش -- مديريت ريسك ◄ ورزش -- مديريت ريسك-- راهنماي آموزشي
90
ورزش -- نيروي انساني -- مديريت ◄ Sports -- Manpower planning ◄ داوطلبان -- مديريت ◄ Volunteers -- Management
91
ورزش -- واژه نامه ها- انگليسي ◄ زبان انگليسي -- واژه نامه ها- فارسي
92
ورزش (اسلام)
93
ورزش (اسلام)
94
ورزش (اسلام) ◄ خميني ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، 1368 - 1279 -- نظريه درباره ورزش -- كنگره ها ◄ ورزشكاران
95
ورزش ◄ Sports ◄ تمرين هاي ورزشي ◄ Exercise ◄ درون ريز شناسي رواني عصبي ◄ Psychoneuroendocrinology
96
ورزش ◄ Sports ◄ مراقبت از سلامت شخصي ◄ Self-care, Health ◄ تمرين هاي ورزشي ◄ Exercise ◄ سلامتي ◄ Health ◄ سلامتي-- تاثير تغذيه ◄ Health-- Nutritional aspects
97
ورزش ◄ اوقات فراغت ◄ تحقيق كيفي
98
ورزش- ◄ باشگاههاي ورزشي ◄ ورزش - قوانين و مقررات
99
ورزش ◄ تربيت بدني
100
ورزش ◄ تربيت بدني
101
ورزش ◄ تربيت بدني ◄ تمرين هاي ورزشي ◄ سلامتي -- تاثير تغذيه
102
ورزش ◄ ورزش -- مديريت ◄ ورزش و دولت ◄ ورزش -- جنبه هاي اجتماعي ◄ ورزش -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ استعداد ورزشي
103
ورزش ◄ ورزش ◄ مسابقات ورزشي
104
ورزش ◄ ورزش ◄ مسابقات ورزشي
105
ورزش ◄ ورزش- راهنماي آموزشي
106
ورزش ◄ ورزش- فلسفه
107
ورزش ◄ ورزشكاران
108
ورزش ◄تاريخ ◄جنبه هاي اجتماعي
109
ورزش- آموزش ◄ ورزش- دايره المعارفها
110
ورزش- ابزار و وسايل ◄ ورزشگاهها- طرح و ساختمان ◄ ورزشگاهها- وسايل و تجهيزات
111
ورزش- اثر فيزولوژيكي ◄ محيط هاي توانفرسا- اثر فيزيولوژيكي ◄ تمرين (ورزش)- اثرفيزيولوژيكي
112
ورزش- اثر فيزيولوژي
113
ورزش- اثر فيزيولوژي ◄ تربيت بدني ◄ فشار رواني(فيزيولوژي)
114
ورزش- اثر فيزيولوژيكي
115
ورزش- اثر فيزيولوژيكي
116
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ آمادگي جسماني
117
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ آمادگي جسماني ◄ تمرين (ورزش)- اثر فيزيولوژيكي
118
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ بدن انسان- حركت شناسي
119
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ تربيت بدني ◄ فشار رواني (فيزيولوژي) ◄ دلزدگي
120
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ تمرين (ورزش)- اثر فيزيولوژيكي
121
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ تمرين(ورزش)
122
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ دو و ميداني- اثر فيزيولوژيكي
123
ورزش- اثر فيزيولوژيكي - كنگره ها ◄ بدن انسان- حركت شناسي- مقاله ها و خطابه ها- چكيده ها
124
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ تربيت بدني ◄ ورزشكاران- تعليم ◄ انسان - فيزيولوژي
125
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ تربيت بدني ◄ ورزشكاران- تعليم ◄ انسان - فيزيولوژي
126
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ تمرين هاي ورزشي- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ زيست شيمي ◄ حركت بدن انسان ◄ متابوليسم انرژي ◄ ماهيچه ها- متابوليسم
127
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ تمرين هاي ورزشي- فيزيولوژي ◄ راديكال هاي آزاد (شيمي)- اثر فيزيولوژيكي ◄ آنتي اكسيدانت ها- اثر فيزيولوژيكي
128
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ تمرين(ورزش)- اثر فيزيولوژيكي ◄ زيست شيمي ◄ زيست شيمي باليني
129
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ ورزش- جنبه هاي روان شناسي ◄ ورزشكاران- تعليم
130
ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ ورزش درماني
131
ورزش-- اثر فيزيولوژيكي-- آزمون ها و تمرين ها(عالي) ◄ دانشگاهها و مدارس عالي ايران-- آزمون ها ◄ آزمون دوره هاي تحصيلات تكميلي-- ايران
132
ورزش -اثر فيزيولوژيكي- آموزش برنامه اي ◄ ورزش-فيزيولوژي ◄ آموزش از راه دور-ايران
133
ورزش- اثر فيزيولوژيكي راهنماي آموزشي ◄ ورزش- اثر فيزيولوژيكي- آزمونها و تمرينها ﴿عالي﴾ ◄ تمرين ﴿ورزش﴾- اثر فيزيولوژيكي ◄ پزشكي ورزش
134
ورزش- اثرفيزيولوژيكي ◄ تربيت بدني- آزمونهاو تمرينها
135
ورزش- استانداردها
136
ورزش- اصفهان- برنامه ريزي
137
ورزش- امور مالي ◄ ورزش- مديريت
138
ورزش- انجمن ها- بازاريابي ◄ ورزش- مديريت ◄ بازاريابي ارتباطي
139
ورزش- انگليسي ◄ زبان انگليسي- فارسي ◄ ورزش علمي
140
ورزش- ايران
141
ورزش- ايران ◄ تربيت بدني- ايران
142
ورزش -ايران - تسهيلات - مديريت ◄ ورزشگاه ها - طرح و ساختمان ◄ ورزش - تسهيلات - مديريت
143
ورزش -ايران - تهران - جنبه هاي اجتماعي - نمونه پژوهشي ◄ شهروندان ايراني -تهران - نظرسنجي
144
ورزش -ايران - تهران - جنبه هاي اجتماعي - نمونه پژوهشي ◄ ورزش براي زنان -ايران - تهران - جنبه هاي اجتماعي - نمونه پژوهشي ◄ ورزش براي سالمندان - ايران - تهران - جنبه هاي اجتماعي - نمونه پژوهشي
145
ورزش- ايران ◄ ورزشهاي سنتي- ايران ◄ بازيها- ايران
146
ورزش- ايران- آمار
147
ورزش- ايران- آمار
148
ورزش ايران انجمن ها ◄ Sports Iran Societies, etc ◄ ورزش ايران مديريت ◄ Sports administration Iran ◄ مديريت دانش ◄ Knowledge management ◄ يادگيري سازماني ◄ Organizational learning ◄ فرهنگ سازماني ◄ Corporate culture
149
ورزش ايران- بازاريابي ◄ Sports Marketing- Iran ◄ ورزش ايران- جنبه هاي اقتصادي ◄ Sports Economic aspects- Iran
150
ورزش- ايران- تاريخ ◄ بازيهاي آسيايي ◄ مسابقه هاي ورزشي- ايران
151
ورزش- ايران- تاريخ ◄ ورزش در ادبيات ◄ قهرمانان در ادبيات ◄ تربيت بدني- ايران- تاريخ
152
ورزش- ايران- تاريخ ◄ ورزش- وسايل و تجهيزات
153
ورزش- ايران- تاريخ- كنگره ها ◄ ورزش- ايران- كنگره ها
154
ورزش- ايران- عكسها ◄ ورزش- ايران- تاريخ
155
ورزش- ايران- لرستان ◄ Sports- Iran- Lorestan ◄ ورزش- ايران- لرستان- تاريخ ◄ Sports- Iran- Lorestan- History ◄ ورزشكاران- ايران لرستان ◄ Athletes- Iran Lorestan (Province)
156
ورزش- بازاريابي
157
ورزش- بازاريابي
158
ورزش- بازاريابي
159
ورزش- بازاريابي
160
ورزش- بازاريابي
161
ورزش- بازاريابي ◄ Sports- Marketing
162
ورزش بازاريابي ◄ Sports Marketing ◄ بازاريابي ارتباطي ◄ Relationship marketing
163
ورزش بازاريابي ◄ Sports Marketing ◄ خدمات مشتري ◄ Customer services
164
ورزش بازاريابي ◄ Sports Marketing ◄ ورزش جنبه هاي اقتصادي ◄ Sports Economic aspects ◄ برندسازي (بازاريابي) ◄ Branding (Marketing) ◄ تيم هاي ورزشي نمادها ◄ Sports team mascots
165
ورزش- بازاريابي ◄ تربيت بدني- بازاريابي
166
ورزش- بازاريابي ◄ ورزش- پشتيباني مالي ◄ ورزش- مديريت
167
ورزش- بازاريابي ◄ ورزش- جنبه هاي اقتصادي
168
ورزش- بازاريابي ◄ ورزش- جنبه هاي اقتصادي
169
ورزش- بازاريابي ◄ ورزش- جنبه هاي اقتصادي
170
ورزش- بازاريابي ◄ ورزش- مديريت
171
ورزش باستاني -- ايران -- تاريخ ◄ *Zurkhaneh sports -- Iran -- History ◄ پهلوانان ايراني ◄ Heroes -- Iran ◄ موسيقي زورخانه اي ◄ *Zurkhaneh music
172
ورزش باستاني -- ايران -- تاريخ ◄ زورخانه ها -- ايران ◄ پهلوانان ايراني -- سرگذشتنامه
173
ورزش باستاني -- ايران -- كنگره ها ◄ *Zurkhaneh sports -- Iran -- Congresses ◄ فتوت -- ايران -- كنگره ها ◄ Futuwwa (Islamic social groups) -- Iran -- Congresses ◄ پهلوانان ايراني -- كنگره ها ◄ Heroes -- Iran -- Congresses
174
ورزش باستاني -- ايران -- مربيگري ◄ *Zurkhaneh sports -- Iran -- Coaching ◄ زورخانه ها -- ايران ◄ *Zoorkhaneh -- Iran
175
ورزش باستاني -- تعليم ◄ Zurkhaneh sports -- Training ◄ زور خانه ها ◄ *Zoorkhaneh
176
ورزش باستاني - جنبه هاي اجتماعي ◄ ورزش و جهاني شدن
177
ورزش باستاني- ايران
178
ورزش باستاني- ايران
179
ورزش باستاني- ايران ◄ زورخانه ◄ پهلوانان ايراني- سرگذشتنامه ◄ كشتي (ورزش)- ايران ◄ كشتي گيران- ايران ◄ ورزش- جنبه هاي اخلاقي
180
ورزش باستاني- ايران ◄ زورخانه- جنبه هاي اجتماعي
181
ورزش باستاني- ايران ◄ ورزش باستاني- ايران- تاريخ ◄ ورزش باستاني- شعر ◄ شعر فارسي- ترجمه شده به انگليسي
182
ورزش باستاني- ايران- تاريخ ◄ زورخانه ها ◄ ورزش باستاني- ايران- تحقيق ◄ پهلوانان ايراني- سرگذشتنامه
183
ورزش باستاني- ايران- تاريخ ◄ كشتي (ورزش)- ايران- تاريخ
184
ورزش براي زنان ◄ كشش (فيزيولوژي)
185
ورزش براي زنان - جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ تمرين هاي ورزشي براي زنان - جنبه هاي فيزيولوژيكي
186
ورزش براي زنان -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ زنان -- فيزيولوژي ◄ تمرين هاي ورزشي براي زنان -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ توليد مثل -- اندام هاي مادينه -- فيزيولوژي
187
ورزش براي زنان -- كشورهاي اسلامي -- مسابقه ها -- عكسها ◄ ورزش براي زنان -- مسابقه ها -- عكسها
188
ورزش براي زنان ◄ Sports for women ◄ تمرين هاي ورزشي براي زنان ◄ Exercise for women ◄ تمرين هاي ورزشي براي زنان -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Exercise for women -- Physiological aspects ◄ تمرين هاي ورزشي براي زنان باردار ◄ Exercise for pregnant women
189
ورزش براي زنان ◄ تربيت بدني زنان ◄ ورزش درماني
190
ورزش براي زنان ◄ ماهيچه ها -- توانمندي
191
ورزش براي زنان ◄ ورزش -- اثر فيزيولوژيكي ◄ آمادگي جسماني زنان
192
ورزش براي زنان آبستن
193
ورزش براي زنان آبستن
194
ورزش براي زنان آبستن
195
ورزش براي زنان آبستن ◄ ورزش براي همه ◄ زنان آبستن- بهداشت
196
ورزش براي زنان آبستن ◄ آمادگي جسماني زنان آبستن
197
ورزش براي زنان آبستن ◄ زايمان
198
ورزش براي زنان آبستن ◄ زنان آبستن - بهداشت ◄ مراقبت هاي پس از زايمان
199
ورزش براي زنان آبستن ◄ زنان آبستن- بهداشت
200
ورزش براي زنان- جنبه هاي اجتماعي- كنگره ها ◄ ورزش براي زنان- جنبه هاي اجتماعي- مقاله ها و خطابه ها ◄ ورزش براي زنان- تاثير بر محيط زيست- مقاله ها و خطابه ها ◄ زنان در توسعه- ايران- مقاله ها و خطابه ها ◄ گفتگوي تمدنها- مقاله ها و خطابه ها
201
ورزش براي سالمندان
202
ورزش براي سالمندان ◄ Sports for older people
203
ورزش براي سالمندان ◄ Sports for older people
204
ورزش براي سالمندان ◄ Sports for older people
205
ورزش براي سالمندان ◄ اوقات فراغت ◄ سالمندان- تفريح
206
ورزش براي سالمندان ◄ تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي فيزيولوژيكي
207
ورزش براي سالمندان ◄ سالمندان كم بنيه - بيماري ها - ورزش درماني
208
ورزش براي سالمندان ◄ ورزش - اثر فيزيولوژيكي
209
ورزش براي سالمندان ◄ ورزش براي سالمندان -- جنبه هاي فيزيولوژيكي
210
ورزش براي سالمندان ◄ ورزش براي سالمندان- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ سالمندان- تغذيه
211
ورزش براي كودكان ◄ تربيت بدني كودكان
212
ورزش براي كودكان ◄ ورزش هاي هوازي
213
ورزش براي كودكان -- جنبه هاي روان شناسي ◄ Sports for children -- Psychological aspects ◄ ورزش -- جنبه هاي روان شناسي ◄ Sports -- Psychological aspects
214
ورزش براي كودكان -- جنبه هاي روان شناسي ◄ ورزش براي كودكان -- جنبه هاي اجتماعي ◄ رقابت (روان شناسي) در كودكان ◄ رقابت (روان شناسي) در نوجوانان ◄ رقابت هاي ورزشي
215
ورزش براي كودكان- -- جنبه هاي روانشناسي ◄ مهارت هاي حركتي در كودكان- -- جنبه هاي روانشناسي
216
ورزش براي كودكان -- كانادا
217
ورزش براي كودكان -- مربيگري
218
ورزش براي كودكان ◄ حركت آموزي ◄ مهارت هاي حركتي در كودكان
219
ورزش براي كودكان- راهنماي آموزشي ◄ ورزش مدارس- راهنماي آموزشي ◄ تربيت بدني كودكان- راهنماي آموزشي ◄ بازيهاي آموزشي
220
ورزش براي ميانسالان ◄ آمادگي جسماني ميانسالان ◄ ميانسالان-بهداشت
221
ورزش- بهداشت
222
ورزش- بهداشت
223
ورزش-- بهداشت ◄ بهداشت
224
ورزش- بهداشت- آموزش برنامه اي ◄ پزشكي ورزشي- آموزش برنامه اي ◄ آموزش از راه دور- ايران
225
ورزش- پزشكي و بهداشت
226
ورزش- پزشكي و بهداشت ◄ قلب
227
ورزش- پشتيباني مالي ◄ ورزش - بازاريابي
228
ورزش- تاثير بر محيط زيست ◄ ورزش- مديريت
229
ورزش- تاريخ
230
ورزش- تاريخ ◄ تربيت بدني - تاريخ
231
ورزش- تاريخ ◄ ورزش- قواعد
232
ورزش- تاريخ ◄ ورزش- قواعد
233
ورزش- تاريخ ◄ تربيت بدني- تاريخ ◄ ورزش- ايران- تاريخ ◄ تربيت بدني- ايران- تاريخ
234
ورزش- تبليغات ◄ ورزش- جنبه هاي اجتماعي
235
ورزش تحقيق روش شناسي ◄ Sports Research Methodology ◄ تحقيق كيفي روش شناسي ◄ Qualitative research Methodology ◄ تحقيق روش شناسي ◄ Research Methodology
236
ورزش تحقيق روش شناسي ◄ Sports Research Methodology ◄ تحقيق كيفي روش شناسي ◄ Qualitative research Methodology ◄ تحقيق روش شناسي ◄ Research Methodology ◄ تحقيق روش هاي آماري ◄ Research Statistical methods
237
ورزش- تحقيق- روش شناسي ◄ تحقيق- روش شناسي
238
ورزش- تسهيلات ◄ مراكز آمادگي جسماني ◄ مراكز تفريحي ◄ معماري عمومي
239
ورزش- تسهيلات- مديريت
240
ورزش- تسهيلات- مديريت
241
ورزش-- تسهيلات مديريت ◄ Sports facilities-- Management ◄ ورزشگاه ها-- طرح و ساختمان ◄ Stadiums-- Design and construction ◄ ورزش-- ايران تسهيلات مديريت ◄ Sports facilities-- Iran Management ◄ استخرهاي شنا-- مديريت ◄ Swimming pools-- Management
242
ورزش- تسهيلات- مديريت ◄ ورزش- ايران- تسهيلات ◄ ورزش- تسهيلات
243
ورزش- تسهيلات- مديريت ◄ ورزش- مديريت ◄ مسابقه هاي ورزشي- مديريت
244
ورزش- تغذيه
245
ورزش- تغذيه ◄ ورزشكاران- تغذيه ◄ تغذيه
246
ورزش-- تماشاگران -- روانشناسي ◄ Sports spectators-- Psychology ◄ ورزش-- تماشاگران اوضاع اجتماعي ◄ Sports spectators-- Social conditions ◄ ورزش-- جنبه هاي اجتماعي ◄ Sports-- Social aspects
247
ورزش- جنبه هاي اجتماعي
248
ورزش- جنبه هاي اجتماعي
249
ورزش- جنبه هاي اجتماعي
250
ورزش- جنبه هاي اجتماعي
251
ورزش- جنبه هاي اجتماعي ◄ اعتياد-پيشگيري
252
ورزش- جنبه هاي اجتماعي ◄ مسابقه هاي ورزشي
253
ورزش- جنبه هاي اجتماعي ◄ ورزش- جنبه هاي روان شناسي
254
ورزش- جنبه هاي اجتماعي ◄ Sports- Social aspects ◄ خشونت در ورزش ◄ Violence in sports ◄ جرم شناسي ◄ Criminology ◄ ورزش فساد ◄ Sports Corrupt practices
255
ورزش جنبه هاي اجتماعي ◄ Sports Social aspects ◄ ورزش مديريت جنبه هاي اجتماعي ◄ Sports administration Social aspects ◄ كارآفريني اجتماعي ◄ Social entrepreneurship
256
ورزش- جنبه هاي اجتماعي ◄ تربيت بدني- جنبه هاي اجتماعي
257
ورزش- جنبه هاي اجتماعي ◄ ورزش- جنبه هاي جامعه شناختي ◄ ورزش- ايران
258
ورزش جنبه هاي اجتماعي تحقيق ◄ Sports Social aspects Research ◄ تربيت بدني جنبه هاي اجتماعي تحقيق ◄ Physical education and training Social aspects Research ◄ آمادگي جسماني جنبه هاي اجتماعي تحقيق ◄ Physical fitness Social aspects Research ◄ رسانه هاي اجتماعي تحقيق ◄ Social media Research ◄ تحقيق كيفي ◄ Qualitative research
259
ورزش- جنبه هاي اخلاقي
260
ورزش جنبه هاي اخلاقي ◄ Sports Moral and ethical aspects
261
ورزش- جنبه هاي اخلاقي ◄ ورزش- فلسفه
262
ورزش- جنبه هاي اخلاقي- كتاب شناسي ◄ ورزش- كتاب شناسي
263
ورزش- جنبه هاي اخلاقي- كنگره ها ◄ ورزش- جنبه هاي اخلاقي- مقاله ها و خطابه ها-چكيده ها
264
ورزش- جنبه هاي اقتصادي ◄ تربيت بدني- جنبه هاي اقتصادي
265
ورزش جنبه هاي اقتصادي ◄ Sports- Economic aspects ◄ ورزش مديريت ◄ Sports administration
266
ورزش- جنبه هاي اقتصادي ◄ كارآفريني
267
ورزش- جنبه هاي اقتصادي ◄ كارآفريني
268
ورزش- جنبه هاي اقتصادي ◄ كارآفريني
269
ورزش- جنبه هاي بهداشتي ◄ Sports- Health aspects
270
ورزش- جنبه هاي جامعه شناختي
271
ورزش- جنبه هاي جامعه شناختي ◄ ورزش- فرانسه- جنبه هاي جامعه شناختي
272
ورزش جنبه هاي جامعه شناختي ◄ Sports Sociological aspects ◄ آمادگي جسماني جنبه هاي جامعه شناختي ◄ Physical fitness‪ Sociological aspects ◄ تربيت بدني جنبه هاي جامعه شناختي ◄ Physical education and training Sociological aspects
273
ورزش جنبه هاي جامعه شناختي ◄ ورزش جنبه هاي اجتماعي
274
ورزش- جنبه هاي جامعه شناختي ◄ ورزش جنبه هاي اجتماعي ◄ ورزش براي زنان ◄ جامعه شناسي
275
ورزش- جنبه هاي روان شناسي
276
ورزش- جنبه هاي روان شناسي
277
ورزش- جنبه هاي روان شناسي
278
ورزش- جنبه هاي روان شناسي
279
ورزش- جنبه هاي روان شناسي
280
ورزش-- جنبه هاي روان شناسي
281
ورزش- جنبه هاي روان شناسي ◄ صورخيال(روان شناسي) ◄ مربيگري
282
ورزش- جنبه هاي روان شناسي ◄ مربيگري ◄ ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ ورزش مدارس
283
ورزش- جنبه هاي روان شناسي ◄ ورزش- حوادث و آسيب ها
284
ورزش-- جنبه هاي روان شناسي ◄ Sports-- Psychological aspects ◄ ادراك بصري ◄ Visual perception
285
ورزش جنبه هاي روان شناسي ◄ Sports Psychological aspects ◄ افسردگي ورزش درماني ◄ Depression, Mental Exercise therapy
286
ورزش جنبه هاي روان شناسي ◄ Sports Psychological aspects ◄ تصميم گيري جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Decision making Physiological aspects ◄ تصميم گيري جنبه هاي روان شناسي ◄ Decision making Psychological aspects ◄ ادراك حركتي ◄ Motion perception (Vision)
287
ورزش-- جنبه هاي روان شناسي ◄ Sports-- Psychological aspects ◄ ورزش-- جنبه هاي روان شناسي آزمون ها ◄ Sports-- Psychological aspects Testing ◄ ورزشكاران-- روان شناسي ◄ Athletes-- Psychology
288
ورزش جنبه هاي روان شناسي ◄ Sports Psychological aspects ◄ ورزش جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Sports Physiological aspects ◄ ورزش هاي تيمي ايران جنبه هاي روان شناسي نمونه پژوهي ◄ Team sports Psychological aspects Iran Case studies ◄ ورزش هاي تيمي جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Team sports Physiological aspects ◄ ورزش علمي ◄ Sports sciences ◄ عملكرد ◄ Performance
289
ورزش جنبه هاي روان شناسي ◄ Sports Psychological aspects ◄ ورزشكاران روان شناسي ◄ Athletes Psychology ◄ ورزشكاران نگرش ها ◄ Athletes Attitudes
290
ورزش- جنبه هاي روان شناسي ◄ انگيزش
291
ورزش- جنبه هاي روان شناسي ◄ تربيت بدني- جنبه هاي روان شناسي
292
ورزش- جنبه هاي روان شناسي ◄ تمرين ﴿ورزش﴾- جنبه هاي روان شناسي ◄ تربيت بدني
293
ورزش -جنبه هاي روان شناسي ◄ هوش هيجاني
294
ورزش- جنبه هاي روان شناسي ◄ ورزشكاران- بهداشت رواني
295
ورزش- جنبه هاي روان شناسي ◄ ورزشكاران- روان شناسي
296
ورزش- جنبه هاي روان شناسي- نمونه پژوهي ◄ پهلوانان- روان شناسي- نمونه پژوهي
297
ورزش- جنبه هاي روانشناسي
298
ورزش- جنبه هاي روانشناسي
299
ورزش- جنبه هاي روانشناسي
300
ورزش- جنبه هاي روانشناسي
301
ورزش- جنبه هاي روانشناسي
302
ورزش- جنبه هاي روانشناسي
303
ورزش- جنبه هاي روانشناسي
304
ورزش- جنبه هاي روانشناسي
305
ورزش- جنبه هاي روانشناسي
306
ورزش- جنبه هاي روانشناسي
307
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ بيماريهاي رواني- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ افسردگي- پيشگيري ◄ ورزش درماني ◄ فشار رواني- پيشگيري
308
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ تربيت بدني
309
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ تربيت بدني- جنبه هاي روانشناسي
310
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ تمرين (ورزش)- جنبه هاي روانشناسي
311
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ مربيگري
312
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ مربيگري
313
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ مربيگري ◄ ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ ورزش مدارس
314
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ موفقيت
315
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ ورزش- جنبه هاي اخلاقي
316
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ ورزشكاران- تعليم ◄ فشار رواني- كنترل ◄ پرورش ذهن
317
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ ورزشكاران- روانشناسي
318
ورزش- جنبه هاي روانشناسي -- آزمونها ◄ اعتماد به نفس- آزمونها ◄ تربيت بدني- ارزشيابي ◄ ورزشكاران- روانشناسي
319
ورزش- جنبه هاي روانشناسي -- آزمونها ◄ روانشناسي- آزمونها- اعتبار سنجي ◄ خودشناسي - آزمونها
320
ورزش -جنبه هاي روانشناسي - دستنامه ها ◄ ورزش -جنبه هاي روانشناسي
321
ورزش- جنبه هاي روانشناسي - كنگره ها ◄ ورزشكاران- روانشناسي
322
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ انگيزش
323
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ تربيت بدني- جنبه هاي روانشناسي
324
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ تربيت بدني- جنبه هاي روانشناسي
325
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ مربيگري- جنبه هاي روانشناسي
326
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ ورزش- جنبه هاي روانشناسي- تحقيق
327
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ ورزشكاران- روان شناسي ◄ تمرين هاي ورزشي- جنبه هاي روانشناسي
328
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ ورزشكاران- روانشناسي
329
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ ورزشكاران- روانشناسي ◄ دقت- آزمونها
330
ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ ورزشكاران- روانشناسي ◄ دقت- آزمونها
331
ورزش- جنبه هاي روانشناسي- دستنامه ها ◄ هنرهاي رزمي
332
ورزش- جنبه هاي فيزيولوژيكي
333
ورزش- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ تمرين (ورزش)- اثر فيزيولوژيكي
334
ورزش- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Sports- Physiological aspects ◄ تمرين هاي ورزشي- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Exercise- Physiological aspects
335
ورزش- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Sports- Physiological aspects ◄ تمرين هاي ورزشي- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Exercise- Physiological aspects ◄ ژنتيك انساني ◄ Human genetics
336
ورزش جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Sports Physiological aspects ◄ ورزشكاران آموزش ◄ ‪Athletes‪ Education ◄ تمرين هاي ورزشي جنبه هاي فيزيولوژيكي
337
ورزش جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ تعادل
338
ورزش- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ ژنتيك انساني
339
ورزش- جنبه هاي فيزيولوژيكي- دستنامه هاي آزمايشگاهي
340
ورزش --جنبه هاي فيزيولوژيكي راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Sports --Physiological aspects Study and teaching (Higher) ◄ ژنتيك انساني --راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Human genetics --Study and teaching (Higher) ◄ ورزش علمي راهنماي آموزشي (عالي) ◄ Sports sciences --Study and teaching (Higher)
341
ورزش- جنبه هاي مذهبي- اسلام
342
ورزش- جنبه‌هاي روان‌شناسي ◄ تمرين‌هاي ورزشي - جنبه‌هاي روان‌شناسي
343
ورزش- جنبه‌هاي فيزيولوژيكي ◄ تربيت بدني
344
ورزش- چين
345
ورزش- حوادث ◄ پزشكي ورزشي
346
ورزش- حوادث ◄ ورزش- حوادث و آسيبها- درمان
347
ورزش- حوادث و آسيب ها ◄ پزشكي ورزشي
348
ورزش- حوادث و آسيب ها ◄ پزشكي ورزشي ◄ تربيت بدني
349
ورزش- حوادث و آسيب ها ◄ سر- زخم ها و آسيب ها ◄ گردن- زخم ها و آسيب ها
350
ورزش- حوادث و آسيب ها- تشخيص ◄ ورزش- حوادث و آسيب ها- درمان
351
ورزش- حوادث و آسيب ها- درمان ◄ كمكهاي اوليه
352
ورزش- حوادث و آسيب ها- درمان ◄ ورزش- حوادث و آسيب ها- تشخيص
353
ورزش- حوادث و آسيب ها- مسائل متفرقه ◄ پزشكي ورزشي- مسائل متفرقه
354
ورزش- حوادث و آسيب ها- واژه نامه ها ◄ پزشكي ورزشي-- واژه نامه ها ◄ ورزش درماني ◄ حركت درماني- اصطلاح ها و تعبيرها
355
ورزش- حوادث و آسيبها
356
ورزش- حوادث و آسيبها
357
ورزش- حوادث و آسيبها
358
ورزش- حوادث و آسيبها
359
ورزش- حوادث و آسيبها ◄ پزشكي ورزشي
360
ورزش- حوادث و آسيبها ◄ پزشكي ورزشي
361
ورزش- حوادث و آسيبها ◄ زانو- زخمها و آسيبها
362
ورزش- حوادث و آسيبها ◄ مديريت ورزش- راهنماي آموزشي
363
ورزش- حوادث و آسيبها ◄ ورزش- حوادث و آسيبها پيشگيري
364
ورزش- حوادث و آسيبها ◄ پزشكي ورزشي
365
ورزش- حوادث و آسيبها ◄ پزشكي ورزشي
366
ورزش- حوادث و آسيبها ◄ پزشكي ورزشي
367
ورزش- حوادث و آسيبها ◄ كمكهاي اوليه
368
ورزش- حوادث و آسيبها ◄ ورزش- حوادث و آسيبها - درمان
369
ورزش- حوادث و آسيبها- آزمونها و تمرينها ﴿عالي﴾ ◄ پزشكي ورزشي- آزمونها و تمرينها ﴿عالي﴾ ◄ تربيت بدني- آزمونها و تمرينها (عالي) ◄ آزمون دوره هاي تحصيلات تكميلي- ايران ◄ دانشگاهها و مدارس عالي- ايران- آزمونها
370
ورزش- حوادث و آسيبها- بيماران- توانبخشي ◄ ورزش- فيزيوتراپي
371
ورزش- حوادث و آسيبها- پيشگيري ◄ پزشكي ورزشي
372
ورزش- حوادث و آسيبها- پيشگيري ◄ ورزش- حوادث و آسيبها - درمان ◄ پزشكي ورزشي
373
ورزش- حوادث و آسيبها- تشخيص ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي- زخمها و آسيبها- تشخيص
374
ورزش- حوادث و آسيبها- تشخيص- مصور ◄ ورزش- حوادث و آسيبها- آزمونها و تمرينها
375
ورزش- حوادث و آسيبها- درمان ◄ زخم بندي
376
ورزش- حوادث و آسيبها- درمان ◄ كمكهاي اوليه
377
ورزش- حوادث و آسيبها_ آزمون و تمرينها
378
ورزش- حوادث وآسيبها ◄ پزشكي ورزشي ◄ پيشگيري پزشكي
379
ورزش- دائره المعارفها و واژه نامه ها
380
ورزش درماني
381
ورزش درماني
382
ورزش درماني
383
ورزش درماني
384
ورزش درماني
385
ورزش درماني ◄ بدن انسان- حركت شناسي
386
ورزش درماني ◄ بدن انسان- حركت شناسي
387
ورزش درماني ◄ بدن انسان- حركت شناسي ◄ ورزش- اثر فيزيولوژيكي
388
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي ◄ نرمش
389
ورزش درماني ◄ تمرين (ورزش)
390
ورزش درماني ◄ تمرين (ورزش)
391
ورزش درماني ◄ سلامتي ◄ تمرين(ورزش) ◄ آمادگي جسماني ◄ ورزشهاي هوازي
392
ورزش درماني ◄ نرمش ◄ ماساژ
393
ورزش درماني ◄ نرمش ◄ معلولان جسمي- توانبخشي ◄ بهداشت شخصي
394
ورزش درماني ◄ ورزشهاي هوازي
395
ورزش درماني -- دستنامه ها
396
ورزش درماني ◄ Exercise therapy
397
ورزش درماني ◄ Exercise therapy
398
ورزش درماني ◄ Exercise therapy
399
ورزش درماني ◄ Exercise therapy
400
ورزش درماني ◄ Exercise therapy
401
ورزش درماني ◄ Exercise therapy
402
ورزش درماني ◄ Exercise therapy
403
ورزش درماني ◄ Exercise therapy ◄ بيماري هاي مزمن -- ورزش درماني ◄ Chronic diseases -- Exercise therapy ◄ معلولان -- توانبخشي ◄ People with disabilities -- Rehabilitation
404
ورزش درماني ◄ Exercise therapy ◄ پزشكي ورزشي ◄ Sports medicine
405
ورزش درماني ◄ Exercise therapy ◄ تمرين هاي ورزشي ◄ Exercise
406
ورزش درماني ◄ Exercise therapy ◄ تمرين هاي ورزشي- جنبه هاي بهداشتي ◄ Exercise- Health aspects ◄ پزشكي پيشگيري ◄ Medicine, Preventive
407
ورزش درماني ◄ Exercise therapy ◄ سالمندان كم بنيه ◄ Frail elderly
408
ورزش درماني ◄ Exercise therapy ◄ ماهيچه ها -- فيزيولوژي ◄ Muscles -- Physiology ◄ ماهيچه ها -- توانمندي ◄ Muscle strength ◄ تمرين زمان بندي شده ◄ Periodization training ◄ آمادگي جسماني -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Physical fitness -- Physiological aspects
409
ورزش درماني ◄ Exercise therapy ◄ ماهيچه ها-- فيزيولوژي ◄ Muscles-- Physiology ◄ ماهيچه ها-- توانمندي ◄ Muscle strength ◄ تمرين زمان بندي شده ◄ Periodization training ◄ آمادگي جسماني-- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Physical fitness Physiological aspects
410
ورزش درماني ◄ Exercise therapy ◄ ماهيچه ها- فيزيولوژي ◄ Muscles- Physiology ◄ ماهيچه ها- توانمندي ◄ Muscle strength ◄ تمرين زمان بندي شده ◄ Periodization training ◄ آمادگي جسماني- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Physical fitness- Physiological aspects
411
ورزش درماني ◄ Exercise therapy ◄ همكاري بيمار ◄ Patient compliance ◄ خود راهبري ◄ Self-management (Psychology) ◄ Evidence-Based Practice
412
ورزش درماني ◄ اندام هاي فوقاني و تحتاني-ورزش درماني
413
ورزش درماني ◄ بدن انسان -- حركت شناسي
414
ورزش درماني ◄ بدن انسان -- حركت شناسي ◄ وضعيت بدن ◄ وضعيت بدن -- اختلالات -- ورزش درماني
415
ورزش درماني ◄ بدن انسان- حركت شناسي
416
ورزش درماني ◄ پزشكي- آموزش برنامه اي
417
ورزش درماني ◄ پزشكي پيشگيري
418
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي
419
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي
420
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي
421
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي
422
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي ◄ فيزيولوژي ورزش باليني
423
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي ◄ نرمش
424
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي ◄ نرمش
425
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي ◄ نرمش
426
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي ◄ نرمش
427
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي ◄ نرمش
428
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي ◄ نرمش
429
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي ◄ نرمش
430
ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي ◄ نرمش
431
ورزش درماني ◄ پشت -- ورزش ◄ نرمش ◄ پزشكي ورزشي
432
ورزش درماني ◄ پوكي استخوان- ورزش درماني
433
ورزش درماني ◄ تمرين ( ورزش) - اثر فيزيولوژيكي ◄ بدن انسان - حركت شناسي
434
ورزش درماني ◄ تمرين ( ورزش)- اثر فيزيولوژيكي ◄ بدن انسان- حركت شناسي
435
ورزش درماني ◄ تمرين (ورزش)- اثر فيزيولوژيكي ◄ انگيزش ◄ رفتار بهداشتي
436
ورزش درماني ◄ تمرين هاي ورزشي ◄ تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ پزشكي ورزشي
437
ورزش درماني ◄ تمرين هاي ورزشي براي پا ◄ نرمش ◄ پزشكي ورزشي
438
ورزش درماني ◄ تمرين ﴿ورزش﴾ در آب- خواص درماني
439
ورزش درماني ◄ توپ (ورزش) ◄ توپ طبي
440
ورزش درماني ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي -- بيماري ها -- ورزش درماني ◄ ناهنجاري اندام ها -- ورزش درماني
441
ورزش درماني ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي -- بيماريها -- ورزش درماني
442
ورزش درماني ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي- بيماري ها- تشخيص ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي- بيماري ها- بيماران- توان بخشي
443
ورزش درماني ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي- بيماريها- تشخيص ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي- بيماريها- بيماران- توان بخشي ◄ آزمايش هاي پزشكي
444
ورزش درماني ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي- بيماريها- ورزش درماني
445
ورزش درماني ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي- زخم ها و آسيب ها- بيماران - توانبخشي
446
ورزش درماني ◄ ستون فقرات- ناهنجاريها- ورزش درماني
447
ورزش درماني ◄ شانه درد- ورزش درماني
448
ورزش درماني ◄ فيزيولوژي ورزش باليني
449
ورزش درماني ◄ قلب -بيماريها- ورزش درماني
450
ورزش درماني ◄ گردن درد- ورزش درماني
451
ورزش درماني ◄ مچ پا- زخمها و آسيبها- ورزش درماني
452
ورزش درماني ◄ ناهنجاري اندام ها -- ورزش درماني
453
ورزش درماني ◄ ناهنجاري اندام ها -- ورزش درماني ◄ اندام هاي فوقاني و تحتاني -- ناهنجاري ها
454
ورزش درماني ◄ ناهنجاري اندام ها ◄ استخوان ها - ناهنجاري ها ◄ وضعيت بدن - اختلالات ◄ وضعيت بدن
455
ورزش درماني ◄ ناهنجاري اندام ها- ورزش درماني
456
ورزش درماني ◄ ناهنجاري اندام ها- ورزش درماني ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي- بيماريها- ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي
457
ورزش درماني ◄ ناهنجاري اندام ها- ورزش درماني ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي- بيماريها- ورزش درماني ◄ پزشكي ورزشي
458
ورزش درماني ◄ ناهنجاري اندام ها- ورزش درماني ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي- ورزش درماني
459
ورزش درماني ◄ ورزش -- جنبه هاي فيزيولوژيكي
460
ورزش درماني ◄ ورزش ◄ ورزش -- جنبه هاي فيزيولوژيكي
461
ورزش درماني ◄ ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ سلامتي
462
ورزش درماني ◄ ورزش صورت ◄ ستون فقرات- ناهنجاريها- ورزش درماني
463
ورزش درماني- آزمونها و تمرينها
464
ورزش درماني- راهنماي آموزشي ◄ پزشكي ورزشي- آزمونها و تمرينها ◄ ورزش درماني- آزمونها و تمرينها ◄ بدن انسان - حركت شناسي
465
ورزش درماني سالمندان ◄ آمادگي جسماني سالمندان
466
ورزش درماني سالمندان ◄ Exercise therapy for older people ◄ سالمندان جهت يابي و حركت ◄ Older people‪ ‪ Orientation and mobility ◄ تعادل (فيزيولوژي) ◄ Equilibrium (Physiology)
467
ورزش درماني سالمندان ◄ Exercise therapy for older people ◄ سالمندان جهت يابي و حركت ◄ Older people‪ ‪ Orientation and mobility ◄ حركت بدن انسان ◄ Human locomotion ◄ حركت آموزي ◄ Movement education ◄ تعادل (فيزيولوژي) ◄ Equilibrium (Physiology)
468
ورزش درماني سالمندان ◄ Exercise therapy for older people ◄ سالمندان جهت يابي و حركت ◄ Older people‪ ‪ Orientation and mobility ◄ حركت بدن انسان ◄ Human locomotion ◄ حركت آموزي ◄ Movement education ◄ تعادل (فيزيولوژي) ◄ Equilibrium (Physiology)
469
ورزش درماني سالمندان ◄ آمادگي جسماني سالمندان ◄ سالمندان كم بنيه- توانبخشي
470
ورزش درماني سالمندان ◄ ورزش براي سالمندان
471
ورزش درماني سالمندان ◄ ورزش براي سالمندان -- جنبه هاي فيزيولوژيكي
472
ورزش درماني كودكان ◄ حركت درماني كودكان
473
ورزش درماني كودكان ◄ Exercise therapy for children ◄ آمادگي جسماني كودكان ◄ Physical fitness for children ◄ تمرين هاي ورزشي براي كودكان ◄ Exercise for children
474
ورزش درماني-آزمون ها و تمرين ها ◄ تمرين(ورزش)-اثر فيزيولوژيكي- آزمون ها و تمرين ها ◄ سلامتي-تاثير تغذيه- آزمون ها و تمرين ها
475
ورزش درماني-آزمونها و تمرينها ◄ تربيت بدني-آزمونها و تمرينها ◄ پزشكي ورزشي-آزمونها و تمرينها ◄ نرمش
476
ورزش راهنماي آموزشي ◄ Sports Study and Teaching ◄ كودكان رشد ◄ Child development ◄ ورزش براي كودكان ◄ Sports for children ◄ تربيت بدني كودكان ◄ Physical education for Children
477
ورزش- راهنماي آموزشي ◄ مربيگري
478
ورزش- روابط عمومي ◄ رسانه هاي گروهي و ورزش ◄ ارتباط در سازمان
479
ورزش روي صندلي چرخدار ◄ Wheelchair sports
480
ورزش زخم ها و آسيب ها ◄ Sports injuries
481
ورزش زخم ها و آسيب ها ◄ Sports injuries ◄ ورزش حوادث ◄ Sports accidents
482
ورزش زخم ها و آسيب ها ◄ Sports injuries ◄ ورزش زخم ها و آسيب ها توانبخشي ◄ Sports injuries Rehabilitation ◄ ورزش زخم ها و آسيب ها درمان ◄ Sports injuries Treatment
483
ورزش زخم ها و آسيب ها اطلس ها ◄ Sports inguries Atlases ◄ ورزش زخم ها و آسيب ها دستنامه ها ◄ Sports injuries Handbooks, manuals, etc ◄ ورزش زخم ها و آسيب ها درمان اطلس ها ◄ Sports injuries Treatment Atlases
484
ورزش زخم ها و آسيب ها پيشگيري ◄ Sports injuries Prevention ◄ انسان فيزيولوژي ◄ Human physiology ◄ پزشكي ورزشي ◄ Sports medicine
485
ورزش- زخم ها و آسيب ها- پيشگيري- دستنامه ها ◄ پزشكي ورزشي- دستنامه ها
486
ورزش زخم ها و آسيب ها ورزش درماني ◄ Sports injuries Exercise therapy ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي زخم ها و آسيب ها ورزش درماني ◄ Musculoskeletal system Wounds and injuries Exercise therapy
487
ورزش- زخم ها و آسيبها- دستنامه ها
488
ورزش- زخمها و آسيبها ◄ ورزش- زخمها و آسيبها- آزمونها و تمرينها (عالي) ◄ ورزش- زخمها و آسيبها- راهنماي آموزشي (عالي)
489
ورزش- سالنامه ها ◄ ورزشكاران ايراني
490
ورزش سه گانه -- تعليم -- دستنامه ها
491
ورزش سه گانه - جنبه هاي فيزيوليوژيكي ◄ ورزش - اثر فيزيولوژيكي
492
ورزش صورت ◄ صورت- ماساژ ◄ صورت- بهداشت ◄ پوست- چين و چروك
493
ورزش صورت ◄ صورت - ماساژ ◄ پوست - چين و چروك
494
ورزش علمي -- تحقيق ◄ ‪Sports sciences -- Research
495
ورزش علمي -- تحقيق ◄ ‪Sports sciences -- Research ◄ تربيت بدني ◄ Physical education and training ◄ عملكرد -- تحقيق ◄ ‪Performance -- Research ◄ مربيگري -- تحقيق ◄ Coaching (Athletics) -- Reasearch ◄ استعداد ورزشي -- آزمون ها ◄ Athletic ability -- Testing ◄ ورزشكاران -- ارزشيابي ◄ Athletes -- Training of
496
ورزش علمي -- تحقيق ◄ ‪Sports sciences -- Research ◄ يادگيري ادراكي و حركتي -- تحقيق ◄ ‪Perceptual-motor learning -- Research ◄ مهارت هاي حركتي -- تحقيق ◄ ‪Motor ability -- Research
497
ورزش علمي ◄ Sports sciences ◄ تربيت بدني ◄ Physical education and training ◄ عملكرد ◄ Performance
498
ورزش علمي ◄ آمادگي جسماني
499
ورزش علمي ◄ پزشكي ورزشي ◄ ژنتيك ◄ ورزش -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي فيزيولوژيكي
500
ورزش علمي ◄ علوم - راهنماي آموزشي (عالي) ◄ فيزيولوژيراهنماي آموزشي (عالي﴾
501
ورزش علمي تحقيق ◄ ‪Sports sciences Research ◄ يادگيري ادراكي و حركتي تحقيق ◄ ‪Perceptual-motor learning Research ◄ مهارت هاي حركتي تحقيق ◄ ‪Motor ability Research
502
ورزش علمي- تحقيق- چكيده ها ◄ ورزش علمي- تحقيق- كنگره ها
503
ورزش علمي- راهنماها
504
ورزش علمي راهنماي آموزشي ◄ Sports sciences Study and teaching ◄ تمرين هاي ورزشي راهنماي آموزشي ◄ Exercise Study and teaching ◄ گزارش هاي آموزشي راهنماي آموزشي ◄ Educational reports Study and teaching
505
ورزش- فلسفه ◄ ورزشكاران- جنبه هاي اخلاقي و مذهبي ◄ ورزش- جنبه هاي اجتماعي
506
ورزش- فوتبال و هنر داوري
507
ورزش- فيزيوتراپي ◄ حركت درماني
508
ورزش- فيزيوتراپي ◄ زخم بندي ◄ ورزش- حوادث و آسيب ها- درمان
509
ورزش- فيزيولوژي
510
ورزش- فيزيولوژي
511
ورزش- فيزيولوژي ◄ فيزيولوژي ورزش ها
512
ورزش- فيزيولوژي- راهنماي آموزشي ◄ ورزش- فيزيولوژي-مسائل، تمرينها و غيره
513
ورزش- قوانين و مقررا ت- ايالات متحده
514
ورزش- قوانين و مقررات
515
ورزش- قوانين و مقررات ◄ ورزش- قواعد
516
ورزش- قوانين و مقررات- ايران
517
ورزش- قوانين و مقررات- ايران ◄ مسووليت در حوادث ورزشي
518
ورزش- قوانين و مقررات- ايران ◄ مسووليت در حوادث ورزشي
519
ورزش- كتابشناسي
520
ورزش- كتابشناسي ◄ تربيت بدني- كتابشناسي
521
ورزش كشور هاي عضو اتحاديه اروپا جنبه هاي اقتصادي ◄ Sports Economic aspects European unio‎n countries ◄ كار و اشتغال كشور هاي عضو اتحاديه اروپا ◄ ‪Work European unio‎n countries
522
ورزش- كفشها - بهداشت ◄ پاها - زخمها و آسيبها - پيشگيري
523
ورزش كودكان ◄ ماساژ كودك ◄ والدين و كودك ◄ كودكان- مراقبت
524
ورزش مدارس
525
ورزش مدارس
526
ورزش مدارس
527
ورزش مدارس
528
ورزش مدارس ◄ تربيت بدني - راهنماي آموزشي
529
ورزش مدارس ◄ تربيت بدني- راهنماي آموزشي
530
ورزش مدارس ◄ تربيت بدني- راهنماي آموزشي
531
ورزش مدارس - راهنماي آموزشي (ابتدايي) ◄ تربيت بدني كودكان - راهنماي آموزشي (ابتدايي) ◄ بازيهاي كودكان
532
ورزش مدارس - راهنماي آموزشي ◄ بازيهاي كودكان ايراني
533
ورزش مدارس -- راهنماي آموزشي ◄ مربيگري -- راهنماي آموزشي ◄ مربيان ورزشي -- آموزش ◄ ورزش -- راهنماي آموزشي
534
ورزش مدارس ◄ بازي هاي گروهي ◄ تربيت بدني كودكان
535
ورزش مدارس ◄ بازيهاي كودكان ◄ بازيهاي آموزشي ◄ آموزش قل از مدرسه ◄ تربيت بدني كودكان
536
ورزش مدارس ◄ تربيت بدني -- ايالات متحده -- راهنماي آموزشي ◄ مربيان تربيت بدني -- ايالات متحده -- آموزش
537
ورزش مدارس ◄ تربيت بدني - راهنماي آموزشي
538
ورزش مدارس ◄ تربيت بدني -- راهنماي آموزشي
539
ورزش مدارس ◄ تربيت بدني -- راهنماي آموزشي (ابتدايي) ◄ ورزش -- راهنماي آموزشي (ابتدايي) ◄ ورزش براي كودكان
540
ورزش مدارس ◄ تربيت بدني -- راهنماي آموزشي ◄ تدريس اثربخش ◄ ورزش علمي ◄ تربيت بدني -- برنامه هاي درسي
541
ورزش مدارس ◄ تربيت بدني كودكان ◄ تربيت بدني - ايران- برنامه ريزي ◄ تربيت بدني - برنامه ريزي آموزشي
542
ورزش مدارس ◄ ورزش مدارس- ايران- آموزش برنامه اي ◄ تربيت بدني
543
ورزش مدارس ◄ ورزش مدارس- راهنماي آموزشي (ابتدايي) ◄ تربيت بدني كودكان- راهنماي آموزشي (ابتدايي)
544
ورزش مدارس -آموزش برنامه اي ◄ تربيت بدني-آموزش برنامه اي ◄ آموزش از راه دور -ايران
545
ورزش مدارس ايران -- راهنماي آموزشي ◄ School sports Iran Study and teaching ◄ تربيت بدني راهنماي آموزشي ◄ Physical education and training‪ Study and teaching ◄ تربيت بدني ارزشيابي ◄ Physical education and training eva‎luation
546
ورزش مدارس- ايران ◄ تربيت بدني
547
ورزش مدارس- ايران ◄ تربيت بدني
548
ورزش مدارس- ايران ◄ كم تحركي ◄ ورزش براي جوانان
549
ورزش مدارس- ايران- راهنماي آموزشي ◄ ورزش مدارس- ايران- برنامه ريزي
550
ورزش مدارس- ايران- كنگره ها
551
ورزش مدارس- ايران- مقاله ها و خطابه ها ◄ ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ ورزش- حوادث و آسيبها ◄ ورزش درماني ◄ ورزشهاي زنان
552
ورزش مدارس- برنامه هاي درسي ◄ ورزش مدارس- ايران- برنامه ريزي ◄ ورزش مدارس- مربيگري ◄ ورزش مدارس
553
ورزش مدارس -راهنماي آموزشي (ابتدايي) ◄ تربيت بدني -روش تدريس
554
ورزش مدارس- راهنماي آموزشي (متوسطه) ◄ تربيت بدني كودكان ◄ تربيت بدني- راهنماي آموزشي
555
ورزش مدارس- راهنمايي آموزشي ◄ تربيت بدني كودكان
556
ورزش مدارس- كنگره ها
557
ورزش مدارس -مربيگري
558
ورزش مديريت
559
ورزش- مديريت
560
ورزش- مديريت
561
ورزش- مديريت
562
ورزش- مديريت
563
ورزش- مديريت
564
ورزش- مديريت
565
ورزش- مديريت
566
ورزش- مديريت
567
ورزش- مديريت
568
ورزش-- مديريت
569
ورزش- مديريت ◄ بازيهاي المپيك- مديريت
570
ورزش- مديريت ◄ تربيت بدني- مديريت ◄ باشگاههاي ورزشي- مديريت
571
ورزش- مديريت ◄ تربيت بدني- مديريت ◄ باشگاههاي ورزشي- مديريت
572
ورزش- مديريت ◄ تربيت بدني- مديريت ◄ باشگاههاي ورزشي- مديريت
573
ورزش- مديريت ◄ تربيت بدني- مديريت ◄ ورزش- مديريت- ارزشيابي
574
ورزش- مديريت ◄ مربيگري
575
ورزش- مديريت ◄ مسابقه هاي ورزشي
576
ورزش- مديريت ◄ ورزش- قواعد ◄ مسابقات ورزشي
577
ورزش- مديريت ◄ ورزش- قواعد ◄ مسابقه هاي ورزش
578
ورزش- مديريت - تحقيق ◄ تحقيق كيفي
579
ورزش مديريت ◄ Sports administration ◄ تربيت بدني مديريت ◄ Physical education and training Administration
580
ورزش مديريت ◄ Sports administration ◄ تربيت بدني مديريت ◄ Physical education and training Administration
581
ورزش- مديريت ◄ Sports administration ◄ كنترل كيفي- روش هاي آماري ◄ Quality control- Statistical methods ◄ شش سيگما (استاندارد كنترل كيفي) ◄ Six sigma (Quality control standard)
582
ورزش- مديريت ◄ بازيهاي المپيك- مديريت
583
ورزش- مديريت ◄ باشگاه هاي ورزشي- مديريت
584
ورزش- مديريت ◄ باشگاههاي ورزشي- مديريت ◄ تربيت بدني- مديريت
585
ورزش- مديريت ◄ تربيت بدني - مديريت
586
ورزش- مديريت ◄ تربيت بدني- برنامه ريزي ◄ تربيت بدني- مديريت
587
ورزش- مديريت ◄ تربيت بدني- مديريت
588
ورزش- مديريت ◄ تربيت بدني- مديريت ◄ باشگاه هاي ورزشي- مديريت
589
ورزش- مديريت ◄ داوطلبان- مديريت
590
ورزش- مديريت ◄ داوطلبان- مديريت
591
ورزش- مديريت ◄ رفتار سازماني
592
ورزش- مديريت ◄ رفتار سازماني- مديريت
593
ورزش- مديريت ◄ كاركنان- مديريت ◄ بازي هاي المپيك- مديريت
594
ورزش- مديريت ◄ كارمندان- مديريت
595
ورزش- مديريت ◄ گردشگري - مديريت ◄ تفريح- مديريت
596
ورزش- مديريت ◄ مربيگري
597
ورزش- مديريت ◄ مسابقه ها- برنامه ريزي
598
ورزش- مديريت ◄ ورزش- انگلستان- مديريت
599
ورزش- مديريت ◄ ورزش- قواعد ◄ مسابقات ورزشي
600
ورزش مديريت ◄ ورزش قواعد ◄ مسابقه هاي ورزشي
601
ورزش- مديريت ◄ ورزش- قواعد ◄ مسابقه هاي ورزشي
602
ورزش- مديريت ◄ ورزش- قواعد ◄ مسابقه هاي ورزشي
603
ورزش- مديريت ◄ ورزش- قواعد ◄ مسابقه هاي ورزشي- مديريت
604
ورزش- مديريت ◄ ورزش- مديريت- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ ورزش- مديريت- آزمونها و تمرينها (عالي)
605
ورزش- مديريت ◄ ورزشگاه ها- طرح و ساختمان ◄ ورزش- تسهيلات- مديريت
606
ورزش- مديريت- آزمون ها و تمرينها ﴿عالي﴾ ◄ تربيت بدني- آزمون ها و تمرينها ﴿عالي﴾ ◄ مسابقه هاي ورزشي- مديريت- آزمون ها و تمرينها ﴿عالي﴾ ◄ دانشگاه ها و مدارس عالي- ايران- آزمون ها ◄ آزمون دوره هاي تحصيلات تكميلي- ايران
607
ورزش- مديريت- آزمونها و تمرينها (عالي) ◄ تربيت بدني- آزمونها و تمرينها (عالي) ◄ دانشگاهها ومدارس عالي- ايران- آزمونها ◄ آزمونها دوره هاي تحصيلات تكميلي- ايران
608
ورزش- مديريت- آزمونها و تمرينها ◄ تربيت بدني- مديريت
609
ورزش- مديريت- آزمونها و تمرينها ﴿عالي﴾ ◄ ورزش- برنامه ريزي آموزشي ◄ ورزش- آزمونها و تمرينها
610
ورزش- مديريت- تحقيق
611
ورزش- مديريت- جنبه هاي اخلاقي ◄ اخلاق در مديريت ورزشي
612
ورزش مديريت جنبه هاي اخلاقي ◄ Sports administration Moral and ethical aspects ◄ كاركنان مديريت ◄ Personnel management
613
ورزش --مديريت جنبه هاي اخلاقي ◄ كاركنان -- مديريت ◄ بازي هاي المپيك --مديريت
614
ورزش- مديريت- جنبه هاي اخلاقي ◄ كارمندان- مديريت ◄ بازي هاي المپيك- مديريت
615
ورزش- مديريت -جنبه هاي اخلاقي ◄ كارمندان- مديريت ◄ بازي هاي المپيك- مديريت
616
ورزش- مديريت- جنبه هاي اخلاقي ◄ ورزش- مديريت ◄ كاركنان- مديريت ◄ بازي هاي المپيك- مديريت
617
ورزش- مديريت- دستنامه ها
618
ورزش- مديريت- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ ورزش- مديريت- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ مسابقه هاي ورزشي- مديريت- راهنماي آموزشي (عالي) ◄ مسابقه هاي ورزشي- مديريت- آزمون ها و تمرين ها (عالي) ◄ آزمون دوره هاي تحصيلات تكميلي- ايران ◄ دانشگاه ها و مدارس عالي- ايران- آزمون ها
619
ورزش- مديريت ريسك
620
ورزش- مديريت- كنگره ها ◄ ورزش- جنبه هاي اقتصادي- كنگره ها ◄ ورزش- جنبه هاي روانشناسي- كنگره ها ◄ ورزش- مديريت- مقاله ها و خطابه ها- چكيده ها ◄ ورزش- جنبه هاي اقتصادي- مقاله ها و خطابه ها- چكيده ها
621
ورزش- مديريت- كنگره ها ◄ رفتار سازماني- مديريت- كنگره ها ◄ ورزش- مديريت- مقاله ها و خطابه ها
622
ورزش -مديريت- مطالعات طولي ◄ ورزش -انگلستان- مديريت- مطالعات طولي ◄ ورزش و دولت -انگلستان- مطالعات طولي ◄ ورزش -استراليا- مديريت- مطالعات طولي ◄ ورزش و دولت -استراليا- مطالعات طولي ◄ ورزش -كانادا- مديريت- مطالعات طولي ◄ ورزش و دولت -كانادا- مطالعات طولي
623
ورزش معلولان
624
ورزش معلولان
625
ورزش معلولان
626
ورزش معلولان
627
ورزش معلولان ◄ Sports for people with disabilities
628
ورزش معلولان ◄ Sports for people with disabilities ◄ ورزش براي عقب ماندگان ذهني ◄ Sports for people with mental disabilities ◄ درخودماندگي ورزش درماني ◄ Autism Exercise therapy
629
ورزش معلولان ◄ معلولان -- توانبخشي ◄ ناهنجاري اندام ها -- ورزش درماني ◄ تمرين هاي ورزشي ◄ ورزش درماني
630
ورزش معلولان- جنبه هاي روان شناسي
631
ورزش معلولان قوانين و مقررات ◄ Sports for people with disabilities Law and legislation ◄ دو و ميداني مربيگري ◄ Track and field Coaching ◄ دو و ميداني قواعد ◄ Track and field Rules ◄ دو و ميداني ◄ Track and field
632
ورزش معلولين ◄ شاگردان معلول -- ايالات متحده -- آموزش و پرورش -- دستنامه ها ◄ شاگردان معلول -- ايالات متحده -- جهت يابي و حركت -- دستنامه ها ◄ تدريس -- ايالات متحده -- ابزار و وسايل -- دستنامه ها ◄ آموزش و پرورش -- ايالات متحده -- فعاليت هاي فوق برنامه -- دستنامه ها ◄ صندلي هاي چرخدار
633
ورزش نوآوري ◄ Sports Technological innovations ◄ ورزش وسايل و تجهيزات نوآوري ◄ Sporting goods Technological innovations
634
ورزش- نيروي انساني مديريت ◄ Sports- Manpower planning ◄ اوقات فراغت- مديريت ◄ Leisure- Management
635
ورزش هاي استقامتي ◄ Endurance sports ◄ ماهيچه ها -- توانمندي ◄ Muscle strength ◄ دو و ميداني -- مربيگري ◄ Track and field -- Coaching
636
ورزش هاي استقامتي ايران نمونه پژوهي ◄ Endurance sports Iran Case studies ◄ ورزش هاي هوازي ايران نمونه پژوهي ◄ Aerobic exercises Iran Case studies ◄ قلب بيماري ها ايران پيشگيري نمونه پژوهي ◄ Heart Diseases Prevention Iran Case studies ◄ شاگردان دبيرستان ايران نمونه پژوهي ◄ High school students Iran Case studies
637
ورزش هاي استقامتي- تعليم
638
ورزش هاي استقامتي جنبه هاي روانشناسي ◄ Endurance sports Psychological aspects ◄ ورزشكاران روان شناسي ◄ Athletes Psychology
639
ورزش هاي استقامتي-تعليم ◄ ورزش هاي استقامتي-جنبه هاي فيزيولوژيكي
640
ورزش هاي شكم ◄ Abdominal exercises ◄ آمادگي جسماني ◄ Physical fitness ◄ تمرين هاي لاغري ◄ Reducing exercises
641
ورزش هاي شكم ◄ Abdominal exercises ◄ تمرين هاي ورزشي ◄ Exercise ◄ شكم ماهيچه ها ◄ Abdomen Muscles
642
ورزش هاي شكم ◄ Abdominal exercises ◄ تمرين هاي ورزشي ◄ Exercise ◄ شكم ماهيچه ها ◄ Abdomen Muscles
643
ورزش هاي شكم ◄ تمرين هاي لاغري
644
ورزش هاي شكم ◄ تمرين هاي لاغري ◄ آمادگي جسماني
645
ورزش هاي هوازي
646
ورزش هاي هوازي -- نمونه پژوهي ◄ الكتروليت ها
647
ورزش هاي هوازي ◄ Aerobic exercises ◄ تمرين هاي تناوبي با شدت بالا ◄ *High-intensity interval training ◄ زيره ◄ Black cumin ◄ چاقي ايران ورزش درماني ◄ Obesity Iran Exercise therapy
648
ورزش هاي هوازي ◄ Aerobic exercises ◄ تمرين هاي ورزشي براي زنان ◄ Exercise for women ◄ تمرين هاي تناوبي با شدت بالا ◄ *High-intensity interval training
649
ورزش هاي هوازي ◄ آمادگي جسماني
650
ورزش هاي هوازي ◄ آمادگي جسماني
651
ورزش هاي هوازي ◄ آمادگي جسماني
652
ورزش هاي هوازي ◄ آمادگي جسماني
653
ورزش هاي هوازي ◄ تمرين (ورزش) - اثر فيزيولوژيكي ◄ دستگاه گردش خون ◄ تمرين هاي لاغري
654
ورزش هاي هوازي ◄ تمرين هاي لاغري ◄ آمادگي جسماني
655
ورزش هاي هوازي ◄ ورزش-وسايل و تجهيزات ◄ تردميل
656
ورزش همگاني ◄ *Sport for all
657
ورزش همگاني ◄ *Sport for all ◄ ورزش همگاني -- مطالعات تطبيقي ◄ *Sport ofr all -- Comparative studies
658
ورزش هوازي با پله ◄ ورزش هاي هوازي
659
ورزش و جهانگردي
660
ورزش و جهانگردي
661
ورزش و جهانگردي ◄ ورزش و گردشگري
662
ورزش و جهاني شدن ◄ Sports and globalization ◄ ورزش و گردشگري ◄ Sports and tourism ◄ ورزش -- جنبه هاي سياسي ◄ Sports -- Political aspects ◄ ورزش -- جنبه هاي اجتماعي ◄ Sprorts -- Social aspects ◄ جنگ نرم ◄ *Soft war
663
ورزش و دولت ◄ ورزش -- همكاري‌هاي بين‌المللي ◄ سياست جهاني ◄ روابط بين‌المللي
664
ورزش و دولت ◄ ورزش- همكاري هاي بين المللي ◄ سياست جهاني ◄ روابط بين المللي
665
ورزش و گردشگري
666
ورزش و گردشگري ◄ Sports and tourism
667
ورزش و گردشگري ◄ Sports and tourism ◄ گردشگري ◄ Tourism
668
ورزش- واژه نامه ها
669
ورزش- واژه نامه ها
670
ورزش- واژه نامه ها- انگليسي ◄ زبان انگليسي- واژه نامه ها- فارسي
671
ورزش- واژه نامه ها- انگليسي ◄ زبان انگليسي- واژه نامه ها- فارسي
672
ورزش- وسايل و تجهيزات- طرح و ساختمان
673
ورزش‌- اي‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌- ت‍س‍ه‍ي‍لات‌- م‍دي‍ري‍ت‌ ◄ ورزش‌- اي‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌- وس‍اي‍ل‌ ت‍ج‍ه‍ي‍زات‌ - م‍دي‍ري‍ت‌
674
ورزش‌- ح‍وادث‌ و آس‍ي‍ب‍ه‍ا
675
ورزش، رويدادي كاملا اجتماعي ◄ ورزش - جنبه هاي اجتاماعي
676
ورزش-اثر فيزيولوژيكي ◄ تربيت بدني
677
ورزش-اثر فيزيولوژيكي ◄ ورزشكاران-تعليم ◄ ماهيچه ها-توانمندي ◄ مربيان ورزشي
678
ورزش-بازاريابي ◄ رويدادهاي خاص-بازاريابي
679
ورزش-بازاريابي ◄ ورزش-پشتيباني مالي ◄ ورزش-جنبه هاي اقتصادي
680
ورزش-بازاريابي ◄ ورزش-جنبه هاي اقتصادي
681
ورزش-پشتيباني مالي ◄ ورزش-جنبه هاي اقتصادي ◄ تلويزيون و ورزش ◄ ورزش -جنبه هاي اجتماعي
682
ورزش-تسهيلات ◄ معماري عمومي
683
ورزش-تسهيلات- مديريت ◄ ورزشگاه ها-طرح و ساختمان ◄ ورزش-ايران- تسهيلات
684
ورزش-تسهيلات- مديريت ◄ ورزشگاه ها-مديريت ◄ ورزشگاه ها
685
ورزش-جنبه هاي اقتصادي ◄ ورزش-بازاريابي
686
ورزش-جنبه هاي روان شناسي- دستنامه ها ◄ ورزشكاران-روان شناسي
687
ورزش-حوادث و آسيب ها ◄ ورزش-حوادث و آسيب ها- تشخيص ◄ ورزش-حوادث و آسيب ها- پيشگيري ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي-زخم ها و آسيب ها
688
ورزش-داده پردازي ◄ اس. پي. اس. اس (فايل كامپيوتر) ◄ ورزش علمي-روش هاي آماري- برنامه هاي كامپيوتري ◄ ورزش-روش هاي آماري
689
ورزش-داده پردازي ◄ ورزش -نرم افزار
690
ورزش-راهنماي آموزشي ◄ مربيگري
691
ورزش-فيزيولوژي- آزمون ها و تمرين ها ﴿عالي﴾ ◄ تربيت بدني-آزمون ها و تمرين ها ﴿عالي﴾ ◄ آزمون دوره هاي تحصيلات تكميلي-ايران
692
ورزش-فيزيولوژي- آموزش برنامه اي ◄ تمرين ﴿ورزش﴾-اثر فيزيولوژيكي- آموزش برنامه اي ◄ آموزش از راه دور-ايران
693
ورزش-قوانين و مقررات- ايران
694
ورزش-قوانين و مقررات- ايران ◄ مسووليت در حوادث ورزشي ◄ ورزش (فقه)
695
ورزشكاران
696
ورزشكاران
697
ورزشكاران
698
ورزشكاران -- اندازه گيري بدن ◄ Athletes -- Anthropometry ◄ استعداد ورزشي -- آزمون ها ◄ Athletic ability -- Testing ◄ انسان -- اندازه گيري بدن -- روش شناسي ◄ Anthropometry -- Methodology ◄ آمادگي جسماني -- آزمايش ها ◄ Physical fitness -- Testing
699
ورزشكاران -- به زبان ساده ◄ تغذيه -- به زبان ساده ◄ تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي فيزيولوژيكي -- به زبان ساده
700
ورزشكاران - بهداشت ◄ پوست - بهداشت ◄ پزشكي ورزشي
701
ورزشكاران -- پرورش اندام ◄ بدن سازي ◄ ورزش-- جنبه‌هاي فيزيولوژيكي
702
ورزشكاران - تعليم- دستنامه ها ◄ آمادگي جسماني جوانان - دستنامه ها
703
ورزشكاران - تغذيه
704
ورزشكاران - تغذيه
705
ورزشكاران - تغذيه
706
ورزشكاران -- تغذيه
707
ورزشكاران -- تغذيه
708
ورزشكاران -- تغذيه
709
ورزشكاران -- تغذيه
710
ورزشكاران -- تغذيه
711
ورزشكاران -- تغذيه
712
ورزشكاران -- تغذيه ◄ Athletes -- Nutrition
713
ورزشكاران -- تغذيه ◄ Athletes -- Nutrition
714
ورزشكاران -- تغذيه ◄ Athletes -- Nutrition ◄ آمادگي جسماني -- تاثير تغذيه ◄ Physical fitness -- Nutritional aspects
715
ورزشكاران -- تغذيه ◄ Athletes -- Nutrition ◄ آمادگي جسماني -- تاثير تغذيه ◄ Physical fitness -- Nutritional aspects ◄ تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Exercise -- Physiological aspects ◄ ورزش -- تاثير تغذيه ◄ Sports -- Nutritional aspects
716
ورزشكاران -- تغذيه ◄ Athletes -- Nutrition ◄ بسكتباليست ها ◄ Basketball players
717
ورزشكاران -- تغذيه ◄ Athletes -- Nutrition ◄ متابوليسم انرژي ◄ Energy metabolism ◄ زيست نيروشناسي ◄ Bioenergetics
718
ورزشكاران -- تغذيه ◄ آمادگي جسماني
719
ورزشكاران -- تغذيه ◄ آمادگي جسماني -- تاثير تغذيه
720
ورزشكاران -- تغذيه ◄ آمادگي جسماني -- تاثير تغذيه ◄ تمرين با وزنه
721
ورزشكاران -- تغذيه ◄ آمادگي جسماني -- تاثير تغذيه ◄ تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي فيزيولوژيكي
722
ورزشكاران -- تغذيه ◄ آمادگي جسماني -- تاثير تغذيه ◄ تمرين هاي ورزشي-- فيزيولوژي ◄ ورزش-- برنامه ريزي
723
ورزشكاران - تغذيه ◄ بدن سازي
724
ورزشكاران - تغذيه ◄ تغذيه
725
ورزشكاران -- تغذيه ◄ تغذيه -- فيزيولوژي
726
ورزشكاران - تغذيه ◄ تغذيه - فيزيولوژي
727
ورزشكاران -- تغذيه ◄ تغذيه ◄ سلامتي -- تاثير تغذيه
728
ورزشكاران - تغذيه ◄ رژيم درماني ◄ تغذيه ◄ مواد غذايي
729
ورزشكاران -- تغذيه ◄ رژيم غذايي
730
ورزشكاران -- تغذيه ◄ رژيم غذايي
731
ورزشكاران -- تغذيه ◄ غذا خوردن -- اختلالات ◄ ورزشكاران -- بهداشت رواني ◄ پزشكي ورزشي
732
ورزشكاران - تغذيه ◄ كم كردن وزن
733
ورزشكاران -- تغذيه ◄ مكمل هاي مواد غذايي -- دايره المعارف ها ◄ مكمل هاي مواد غذايي
734
ورزشكاران -- تغذيه ◄ ورزش -- اثر فيزيولوژيكي ◄ آمادگي جسماني -- تاثير تغذيه ◄ ورزش ◄ تغذيه -- فيزيولوژي ◄ پزشكي ورزشي
735
ورزشكاران -- تغذيه ◄ ورزشكاران -- بهداشت ◄ كافئين -- جنبه هاي بهداشتي
736
ورزشكاران -- تغذيه ◄ ورزشكاران -- بهداشت ◄ مكمل هاي مواد غذايي
737
ورزشكاران -- تغذيه ◄ ورزشكاران -- بهداشت ◄ مكمل هاي مواد غذايي
738
ورزشكاران -- روان شناسي ◄ Athletes -- Psychology ◄ تمرين هاي ورزشي -- روانشناسي ◄ Exercise -- Psycology ◄ ورزش -- جنبه هاي روان شناسي ◄ Sports -- Psychological aspects ◄ روان شناسي -- آزمون ها ◄ Psychological tests
739
ورزشكاران -- سرگذشتنامه ◄ مسابقه هاي ورزشي
740
ورزشكاران -- سوء مصرف دارو ◄ Athletes -- Drug use ◄ دوپينگ در ورزش -- جنبه هاي اجتماعي ◄ Doping in sports -- Soical aspects ◄ آمادگي جسماني -- جنبه هاي اجتماعي ◄ Physical fitness -- Social aspects ◄ هويت جنسي در ورزش ◄ Gender identity in sports ◄ دوپينگ در ورزش ◄ Doping in sports
741
ورزشكاران -- سوء مصرف دارو ◄ هورمون ها -- اثر فيزيولوژيكي ◄ تمرين هاي ورزشي -- جنبه هاي ايمني ◄ دوپينگ در ورزش
742
ورزشكاران - فرانسه
743
ورزشكاران : تغذيه ◄ رژيم غذايي
744
ورزشكاران ◄ تربيت بدني
745
ورزشكاران ◄ رژيم غذايي
746
ورزشكاران- اندازه گيري بدن ◄ آمادگي جسماني- آزمايش ها
747
ورزشكاران ايراني
748
ورزشكاران ايراني- سرگذشتنامه
749
ورزشكاران- بهداشت ◄ پرواز زدگي
750
ورزشكاران- پرورش اندام ◄ زيبايي اندام
751
ورزشكاران-- تعليم- تربيت بدني ◄ ماهيچه ها-- توانمندي
752
ورزشكاران- تغذيه
753
ورزشكاران- تغذيه
754
ورزشكاران- تغذيه
755
ورزشكاران- تغذيه
756
ورزشكاران- تغذيه
757
ورزشكاران- تغذيه
758
ورزشكاران- تغذيه
759
ورزشكاران- تغذيه
760
ورزشكاران- تغذيه
761
ورزشكاران- تغذيه
762
ورزشكاران- تغذيه ◄ بدن سازان- تغذيه
763
ورزشكاران- تغذيه ◄ بدنسازان- تغذيه
764
ورزشكاران- تغذيه ◄ تغذيه
765
ورزشكاران- تغذيه ◄ تناسب اندام ◄ رژيم غذايي درماني
766
ورزشكاران- تغذيه ◄ دوپينگ در ورزش ◄ تغذيه
767
ورزشكاران- تغذيه ◄ رژيم شناسي ◄ تغذيه
768
ورزشكاران- تغذيه ◄ رژيم غذايي
769
ورزشكاران- تغذيه ◄ رژيم غذايي ◄ مكملهاي مواد غذايي
770
ورزشكاران- تغذيه ◄ سربازان- تغذيه ◄ رژيم غذايي ◄ تغذيه
771
ورزشكاران- تغذيه ◄ كم كردن وزن
772
ورزشكاران- تغذيه ◄ كم كردن وزن
773
ورزشكاران- تغذيه ◄ مكملهاي مواد غذايي ◄ ورزش- اثر فيزيولوژيكي
774
ورزشكاران تغذيه ◄ Athletes Nutrition
775
ورزشكاران- تغذيه ◄ Athletes- Nutrition
776
ورزشكاران تغذيه ◄ Athletes Nutrition ◄ آمادگي جسماني تاثير تغذيه ◄ Physical fitness Nutritional aspects ◄ تمرين هاي ورزشي جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Exercise Physiological aspects
777
ورزشكاران تغذيه ◄ Athletes Nutrition ◄ مكمل هاي مواد غذايي ◄ Dietary supplements
778
ورزشكاران-- تغذيه ◄ Athletes-- Nutrition ◄ ورزش-- تاثير تغذيه ◄ Sports-- Nutritional aspects
779
ورزشكاران تغذيه ◄ Athletes Nutrition ◄ ورزش جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Sports Physiological aspects ◄ متابوليسم فيزيولوژي ◄ Metabolism Physiology
780
ورزشكاران-- تغذيه ◄ آمادگي جسماني-- تاثير تغذيه
781
ورزشكاران- تغذيه ◄ آمادگي جسماني- تاثير تغذيه
782
ورزشكاران- تغذيه ◄ بدن سازان- تغذيه
783
ورزشكاران- تغذيه ◄ پزشكي ورزشي ◄ آب و الكتروليت، عدم موازنه
784
ورزشكاران- تغذيه ◄ تغذيه
785
ورزشكاران- تغذيه ◄ تغريه
786
ورزشكاران- تغذيه ◄ رژيم غذايي
787
ورزشكاران- تغذيه ◄ رژيم غذايي
788
ورزشكاران- تغذيه ◄ رژيم غذايي ◄ مكملهاي مواد غذايي
789
ورزشكاران- تغذيه ◄ غذا خوردن- اختلالات ◄ ورزشكاران- بهداشت رواني ◄ پزشكي ورزشي ◄ ورزش- جنبه هاي روان شناسي
790
ورزشكاران- تغذيه ◄ فوتباليست ها- تغذيه
791
ورزشكاران- تغذيه ◄ فوتباليست ها- تغذيه
792
ورزشكاران- تغذيه ◄ مكمل هاي مواد غذايي
793
ورزشكاران- تغذيه ◄ مكمل هاي مواد غذايي ◄ متابوليسم انرژي
794
ورزشكاران- تغذيه ◄ ورزش- جنبه هاي باليني
795
ورزشكاران- تغذيه ◄ ورزشكاران- مواد نيروزا- سوء استفاده ◄ رژيم غذايي ◄ ويتامينها
796
ورزشكاران- تغذيه- راهنماها
797
ورزشكاران- خوراك و تغذيه
798
ورزشكاران ديابتي دستنامه ها ◄ Diabetic athletes Handbooks, manuals, etc ◄ ديابت ورزش درماني دستنامه ها ◄ Diabetes Exercise therapy Handbooks, manuals, etc
799
ورزشكاران- رفتار جنسي
800
ورزشكاران- روانشناسي ◄ ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ دلزدگي
801
ورزشكاران- روانشناسي ◄ ورزش- جنبه هاي روانشناسي ◄ مكالمه با خود
802
ورزشكاران معلول- تغذيه ◄ تغذيه
803
ورزشكاران-تعليم ◄ تربيت بدني ◄ ماهيچه ها-توانمندي
804
ورزشكاران-تغذيه
805
ورزشكاران-تغذيه ◄ مكمل هاي مواد غذايي
806
ورزشگاه ها -- مديريت ◄ Stadiums -- Management ◄ ورزشگاه ها -- طرح و ساختمان ◄ Stadiums -- Design and construction ◄ ورزش -- تسهيلات -- مديريت ◄ Sports facilities -- Management ◄ ورزش -- وسايل و تجهيزات -- مديريت ◄ Sporting goods -- Management
807
ورزشگاه ها -- مديريت ◄ ورزشگاه ها -- طرح و ساختمان
808
ورزشگاه ها- طرح و ساختمان ◄ ورزشگاه ها
809
ورزشگاه ها-- مديريت ◄ Stadiums-- Management ◄ ورزشگاه ها-- ايران مديريت ◄ Stadiums‪-- Management ◄ ورزش-- قوانين و مقررات ◄ Sports-- Law and legislation ◄ ورزشگاه ها ◄ Stadiums ◄ گردشگري ◄ Tourism
810
ورزشگاهها ◄ مسابقه هاي ورزشي
811
ورزشگاهها- استانداردها ◄ ورزشگاهها- ايران ◄ ورزش- قواعد ◄ ورزش- عوامل اقليمي ◄ ورزش- ايران
812
ورزشگاهها- ايران- آمار ◄ ورزشگاهها- ايران- نيروي انساني- آمار
813
ورزشگاهها- ايران- راهنماها ◄ ورزشگاهها- ايران- فهرستها
814
ورزشگاهها- طرح و ساختمان ◄ ورزشگاهها- وسائل و تجهيزات
815
ورزش-مديريت ◄ باشگاههاي ورزشي-مديريت ◄ تربيت بدني-مديريت
816
ورزش-مديريت ◄ برنامه ريزي استراتژيك ◄ ورزشگاه ها-مديريت
817
ورزش-مديريت ◄ تربيت بدني-مديريت ◄ باشگاههاي ورزشي-مديريت
818
ورزش-مديريت ◄ ورزش مدارس -ايران- مديريت ◄ ورزش مدارس -ايران- برنامه ريزي
819
ورزش-مديريت ◄ ورزشگاه ها-طرح و ساختمان ◄ ورزش-تسهيلات- مديريت
820
ورزش-مديريت طرح ها ◄ مديريت طرح ها
821
ورزش-مديريت- كنگره ها ◄ ورزش-مديريت- مقاله ها و خطابه ها
822
ورزشهاي آبي- مصارف درماني
823
ورزشهاي رزمي - ايران
824
ورزشهاي رزمي - ايران
825
ورزشهاي رزمي- حوادث و آسيبها ◄ كمكهاي اوليه
826
ورزشهاي رزمي- ژاپن ◄ جوجوتسو
827
ورزشهاي زنان ◄ تمرين (ورزش)
828
ورزشهاي زنان ◄ ورزش- اثر فيزيولوژيكي ◄ زنان- فيزيولوژي ◄ تمرين (ورزش) براي زنان
829
ورزشهاي شكم ◄ كمردرد- پيشگيري
830
ورزشهاي كودكان
831
ورزشهاي كودكان ◄ بازيهاي كودكان ◄ تربيت بدني كودكان
832
ورزشهاي كودكان ◄ سرگرميهاي علمي
833
ورزشهاي كودكان ◄ بازيهاي كودكان
834
ورزشهاي هوازي ◄ آمادگي جسماني
835
ورزشهاي هوازي ◄ آمادگي جسماني
836
ورزشهاي هوازي ◄ سلامتي ◄ آمادگي جسماني
837
ورزشي - آزمون ها
838
ورزشي - مديريت ◄ ورزش
839
ورزشي- آمار
840
ورزقان -- اوضاع اجتماعي-- آمار ◄ ورزقان -- زندگي فرهنگي-- آمار ◄ جوانان -- ايران-- ورزقان-- مسائل اجتماعي و اخلاقي-- آمار
841
ورشكستگي -- ايران ◄ Bankruptcy -- Iran ◄ حقوق تجارت -- ايران ◄ Commercial law -- Iran
842
ورشكستگي - ايران ◄ Bankruptcy - Iran ◄ حقوق تجارت - ايران ◄ Commercial law - Iran ◄ حقوق تجارت - ايران آزمونها و تمرينها (عالي) ◄ Commercial law - Iran Examinations, questions, etc. (Higher)
843
ورشكستگي - قوانين و مقررات- ايران ◄ حقوق تجارت - ايران
844
ورشكستگي- ايران ◄ Bankruptcy- Iran ◄ حقوق تجارت- ايران ◄ Commercial law- Iran ◄ تأمين خسارت- ايران ◄ Indemnity- Iran
845
ورشكستگي- ايران- قوانين و مقررات
846
ورشكستگي- قواني و مقررات- ايران ◄ ورشكستگي (فقه) ◄ حقوق تطبيقي
847
ورشكستگي- قوانين و مقررات
848
ورشكستگي- قوانين و مقررات - ايران
849
ورشكستگي- قوانين و مقررات ◄ قانون تجارت
850
ورشكستگي- قوانين و مقررات- ايران ◄ حقوق تجارت- ايران
851
ورقكاري ◄ Sheet-metal work
852
ورقكاري-- الگو هاي رياضي ◄ Sheet-metal work-- Mathematical models ◄ پلاستيسيته ◄ Plasticity ◄ صفحه ها (مهندسي)-- خواص پلاستيكي ◄ Plates (Engineering)-- Plastic properties
853
ورقكاري- دستنامه ها
854
ورقكاري، گالوانيزه
855
ورقكاري، گالوانيزه - كنگره ها ◄ شركت فولاد مباركه
856
ورن ، ژول ، ،1905 - 1828‎م.- سرگذشتنامه ◄ نويسندگان فرانسوي - قرن 19 - سرگذشتنامه
857
ورن، ژول، 1828- 1905
858
ورنامخواست - سرگذشتنامه
859
ورنوي، آنري، 1920- كودكي و جواني ◄ سينما- فرانسه- تهيه كننده گان و كارگردانان- سرگذشتنامه
860
وريلاگ (زبان توصيف سخت افزار كامپيوتر) ◄ كامپيوترهاي رقمي- طرح و ساختمان- داده پردازي
861
وريلاگ (زبان توصيفي سخت افزار كامپيوتر) ◄ كامپيوترهاي رقمي -- طرح و ساختمان -- داده پردازي
862
وريلاگ (زبان توصيفي سخت افزار كامپيوتر) ◄ كامپيوترهاي رقمي - مدارها - طرح و ساختمان
863
وزارت آموزش و پرورش، معاونت تربيت بدني و تندرستي -گزارشها ◄ وزارت آموزش و پرورش، معاونت تربيت بدني و تندرستي -فعاليتهاي فوق برنامه ◄ وزارت آموزش و پرورش، معاونت تربيت بدني و تندرستي -برنامه هاي فرهنگي
864
وزارت بازرگاني
865
وزارت فرهنگ و آموزش عالي، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي- گزارشها
866
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- قوانين و مقررات ◄ ايران- قوانين و مقررات
867
وزارت كار وامور اجتماعي
868
وزن ها و اندازه ها
869
وزن ها و اندازه هاي ايراني- تاريخ- قرن 13 ق. ◄ ايران- تاريخ- قاجاريان، 1193- 1344ق.
870
وزنه برداري
871
وزنه برداري
872
وزنه برداري ◄ آمادگي جسماني ◄ تمرين (ورزش)وزنه برداري- اثر فيزيولوژيكي
873
وزنه برداري ◄ تمرين (ورزش)
874
وزنه برداري ◄ ورزشكاران- پرورش اندام ◄ تمرين با وزنه
875
وزنه برداري ◄ Weight lifting ◄ تمرين با وزنه ◄ Weight training
876
وزنه برداري ◄ بازيهاي المپيك
877
وزنه برداري ◄ تمرين با وزنه
878
وزنه برداري ◄ تمرين باوزنه ◄ تربيت بدني
879
وزنه برداري ◄ وزنه برداري- تمرين
880
وزنه برداري- راهنماي آموزشي ◄ ورزشكاران- پرورش اندام ◄ آمادگي جسماني
881
وزنه‌برداري ◄ تربيت بدني ◄ بدن سازي
882
وزنه‌برداري ◄ تمرين (ورزش)
883
وزنه‌برداري ◄ وزنه‌برداري- تمرين
884
وزنها و اندازه ها ◄ من
885
وزنها و اندازه هاي اسلامي ◄ وزنها و اندازه هاي ايراني
886
وزنها و اندازه هاي ايراني
887
وزنها و اندازه هاي ايراني ◄ وزنها و اندازه ها -- ايران -- جدولها
888
وزنها و اندازه‌هاي عربي ◄ سكه‌شناسي - كشورهاي اسلامي
889
وزوان
890
وزوز گوش ◄ Tinnitus ◄ وزوز گوش جنبه هاي روان شناسي ◄ Tinnitus Psychological aspects ◄ وزوز گوش بيماران توانبخشي ◄ Tinnitus Patients Rehabilitation ◄ وزوز گوش درمان ◄ Tinnitus Treatment
891
وزوز گوش- تشخيص ◄ Tinnitus- Diagnosis ◄ وزوز گوش- درمان ◄ Tinnitus- Treatment
892
وزير نظام ، فضل الله بن اسدالله ، ۱۲۰۹ - ۱۲۸۹ق -- يادداشت ها، طرح ها و غيره ◄ وزير نظام ، فضل الله بن اسدالله ، ۱۲۰۹ - ۱۲۸۹ق -- خاطرات ◄ ايران -- تاريخ -- قاجاريان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق ◄ Iran -- History -- Qajars, 1779 - 1925 ◄ ايران -- اوضاع اجتماعي -- قرن ۱۳ق ◄ Iran -- Social conditions -- 19th century
893
وزيران - -- كشورهاي اسلامي ◄ وزيران - -- كشورهاي اسلامي -- متون قديمي تا قرن ۱۴ ◄ دبيران ديواني
894
وزيران -- ايران -- سرگذشتنامه ◄ وزيران -- ايران -- تاريخ -- قرن 4-10ق ◄ وزيران -- سرگذشتنامه
895
وزيران - ايران - شرح وظايف ◄ ايران - وزارت كشور - قوانين و مقررات
896
وزيران - ايران - شرح وظايف ◄ ايران - وزارت نيرو - قوانين و مقررات ◄ ايران - وزارت نفت - قوانين و مقررات
897
وزيران - ايران - شرح وظايف ◄ ايران. وزارت جهاد كشاورزي - قوانين و مقررات
898
وزيران - ايران- سرگذشتنامه ◄ سياستمداران ايراني
899
وزيران - تاريخ - سلجوقيان، 429 - 590ق. ◄ ايران- تاريخ- سلجوقيان، 429- 590ق.
900
وزيران -- كشور هاي اسلامي ◄ عباسيان ◄ ايران -- تاريخ -- سلجوقيان، ۴۲۹ - ۵۹۰ق.
901
وزيران -- كشور‌هاي اسلامي ◄ وزيران -- كشورهاي اسلامي -- متون قديمي تا قرن ۱۴
902
وزيران- ايران ◄ وزيران- كشورهاي اسلامي
903
وزيران- ايران- تاريخ ◄ هيات وزيران ◄ ايران- سياست و حكومت- تاريخ
904
وزيران- ايران- تاريخ پس از اسلام
905
وزيران- ايران تاريخ صفويان، 907 - 1148 ق. ◄ ‪Viziers‪ Iran History Safavids, 1502 - 1736- ◄ ايران تاريخ صفويان، 907 - 1148ق ◄ Iran History Safavids, 1502 - 1736-
906
وزيران- ايران- سرگذشتنامه ◄ آموزش و پرورش- سرگذشتنامه
907
وزيران- ايران- شرح وظايف ◄ قوه مجريه- قوانين و مقررات
908
وزيران- ايران- قرن 13 ق ◄ وزيران- ايران- قرن 14 ◄ آموزش و پرورش- ايران- تاريخ
909
وزيران- كشورهاي اسلامي
910
وزيران- كشورهاي اسلامي ◄ وزيران- ايران ◄ نثر فارسي- قرن 10 ق
911
وزيران -كشورهاي اسلامي - سرگذشتنامه
912
وزيران- كشورهاي اسلامي ◄ وزيران- ايران ◄ نثر فارسي- قرن 8ق
913
وزيران- كشورهاي اسلامي- تاريخ
914
وزيران-ايران ◄ ايران-تاريخ- ساسانيان ، 226- 651ق.
915
وسائل ارتباط جمعي- جنبه هاي اجتماعي
916
وسائل ديد و شنودي- آرشيو ◄ آرشيو
917
وسائل نقليه موتوري- ايران- آمار
918
وسايل ارتباط جمعي
919
وسايل ارتباط جمعي- جنبه هاي اجتماعي
920
وسايل برقي ضد انفجار ◄ وسايل برقي - حفاظت ◄ برق - حوادث و آسيب ها ◄ برق - پيش بيني هاي ايمني
921
وسايل دي و شنودي- آرشيو
922
وسايل ديد و شنودي
923
وسايل ديد و شنودي ◄ تكنولوژي آموزشي
924
وسايل ديد و شنودي ◄ سيستم هاي چندرسانه اي ◄ كتابخانه ها - خدمات ديد و شنودي
925
وسايل ديد و شنودي- آرشيو
926
وسايل ديد و شنودي- آرشيو - مديريت ◄ آرشيو- ايران
927
وسايل ديد و شنودي- مديريت -آ رشيو ◄ آرشيو
928
وسايل ديدو شنودي ◄ تدريس- ابزار و وسايل ◄ آموزش ديد و شنودي
929
وسايل نقليه -- ايران -- شماره گذاري ◄ Automobile license plates -- Iran ◄ وسايل نقليه -- شماره گذاري -- قوانين و مقررات -- ايران ◄ Automobile license plates -- Law and legislation -- Iran ◄ اتومبيل ها -- ايران -- ثبت و انتقال ◄ Automobiles -- Registration and transfer -- Iran ◄ وسايل نقليه -- ايران -- شماره گذاري -- آيين نامه ها ◄ Automobile license plates -- Iran -- Rules and regulations
930
وسايل نقليه- ايران- شماره گذاري- آمار ◄ اتوموبيلها- تهران- آمار
931
وسايل نقليه برون جاده اي - فنر ها و تعليق - طرح و ساختمان ◄ وسايل نقليه برون جاده اي ◄ وسايل نقليه - ديناميك ◄ بيومكانيك - فيزيولوژي
932
وسايل نقليه تجاري -- ايالات متحده -- مصرف سوخت -- تحقيق ◄ Commercial vehicles -- Fuel consumption -- Research -- United states ◄ اتومبيل ها -- ايالات متحده -- دستگاه انتقال قدرت -- تحقيق ◄ Automobiles -- Power trains -- Research -- United states
933
وسايل نقليه گازسوز - مقاله ها و خطابه ها ◄ گاز طبيعي فشرده - مقاله ها و خطابه ها ◄ وسايل نقليه گازسوز - كنگره ها ◄ گاز طبيعي فشرده - كنگره ها ◄ سوخت گازي - مقاله ها و خطابه ها ◄ سوخت گازي - كنگره ها
934
وسايل نقليه گازسوز ◄ سوخت گازي ◄ موتورهاي درونسوز شمع دار - سوختهاي جايگزين ◄ وسايل نقليه موتوري - ناوگانها
935
وسايل نقليه موتوري - استانداردها ◄ حمل و نقل جاده اي- استانداردها
936
وسايل نقليه موتوري- ايران - كنترل خودكار ◄ راه ها- پيش بيني هاي ايمني
937
وسايل نقليه موتوري- ديناميك
938
وسايل نقليه موتوري -طرح و ساختمان ◄ وسايل نقليه موتوري -ديناميك ◄ هاوركرافت ها -طرح و ساختمان
939
وسايل نقليه موتوري- كنترل خودكار- دستنامه ها ◄ ترافيك- مهندسي
940
وسايل نقليه هدايت شونده از راه دور ◄ سيستم هاي كنترل هوشمند
941
وسواس
942
وسواس
943
وسواس
944
وسواس
945
وسواس
946
وسواس
947
وسواس
948
وسواس ◄ اسلام و بهداشت رواني
949
وسواس ◄ رفتاردرماني- به زبان ساده
950
وسواس - درمان ◄ رفتار درماني
951
وسواس -- درمان -- به زبان ساده ◄ Obsessive-compulsive disorder -- Treatment -- Popular works ◄ وسواس ◄ Obsessive-compulsive disorder
952
وسواس -- درمان -- به زبان ساده ◄ وسواس -- درمان -- به زبان ساده -- دستنامه ها
953
وسواس -- درمان ◄ Obsessive-compulsive disorder -- Treatment ◄ كمال گرايي ◄ Perfectionism (Personality trait) ◄ شناخت درماني ◄ Cognitive therapy
954
وسواس -- درمان ◄ شناخت درماني
955
وسواس -- درمان ◄ مواجهه درماني
956
وسواس ◄ Obsessive-compulsive disorder ◄ شناخت درماني ◄ Cognitive therapy
957
وسواس ◄ Obsessive-compulsive disorder ◄ وسواس -- تشخيص ◄ Obsessive-compulsive disorder -- Diagnosis ◄ وسواس در نوجوانان ◄ Obsessive-compulsive disorder in adolescence ◄ وسواس در كودكان ◄ Obsessive-compulsive disorder in children
958
وسواس ◄ Obsessive-compulsive disorder ◄ وسواس درمان ◄ Obsessive-compulsive disorder Treatment
959
وسواس ◄ Obsessive-compulsive disorder ◄ وسواس درمان ◄ Obsessive-compulsive disorder Treatment
960
وسواس ◄ رفتار درماني ◄ وسواس درمان
961
وسواس ◄ شناخت درماني
962
وسواس ◄ وسواس- درمان
963
وسواس ◄ وسواس- درمان ◄ شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي
964
وسواس- به زبان ساده
965
وسواس- به زبان ساده ◄ وسواس- درمان
966
وسواس- جنبه هاي مذهبي- اسلام ◄ وسواس- جنبه هاي قرآني
967
وسواس در كودكان -- ادبيات كودكان و نوجوانان ◄ Obsessive-compulsive disorder in children -- Juvenile literature
968
وسواس در كودكان -- درمان ◄ شناخت درماني كودكان ◄ والدين و كودك ◄ روان درماني خانواده ◄ وسواس -- درمان
969
وسواس در كودكان -- درمان ◄ شناخت درماني كودكان ◄ والدين و كودك ◄ روان درماني خانواده ◄ وسواس -- درمان
970
وسواس درمان
971
وسواس- درمان ◄ رفتار درماني
972
وسواس- درمان ◄ رفتاردرماني
973
وسواس- درمان- به زبان ساده
974
وسواس- رفتار درماني
975
وصاف الحضره ، عبدالله بن فضل الله ، 663-730؟ق . تاريخ وصاف- نقد و تفسير ◄ ايران - تاريخ -مغول و ايلخانان، 616 - 756ق. ◄ ايران - تاريخ - اتابكان فارس، 543 - 684ق.
976
وصاف الحضره عبدالله بن فضل الله 663-730؟ق ◄ وصاف الحضره ، عبدالله بن فضل الله ، 663-730؟ق تاريخ وصاف- نقد و تفسير ◄ ايران- تاريخ مغول و ايلخانان، 616 - 756ق ◄ Iran- History Mongols and Khanids, 1219 - 1355 ◄ ايران- تاريخ اتابكان فارس، 543-684ق ◄ Iran- History Atabakan of Fars, 1148 - 1283
977
وصال شيرازي، محمد شفيع بن محمد اسماعيل، 1197- سرگذشتنامه ◄ وصال شيرازي (خاندان) ◄ شعرفارسي- قرن 12 - تاريخ و نقد
978
وصال، هوشنگ، 1302- -خاطرات
979
وصف
980
وصولي ها -- قوانين و مقررات -- ايران ◄ Collection laws -- Iran ◄ تعهدات (حقوق) -- ايران ◄ Obligations (Law) -- Iran
981
وصيت ◄ ارث ◄ حقوق مدني -- ايران
982
وصيت (فقه اسلامي)
983
وصيت (فقه)
984
وصيت (فقه) ◄ ارث (فقه)
985
وصيت (فقه) ◄ ارث(فقه)
986
وصيت (فقه) ◄ وقف
987
وصيت (فقه) ◄ وصيت - قوانين و مقررات- كشورهاي عربي ◄ فقه تطبيقي
988
وصيت (فقه) ◄ وقف ◄ ارث (فقه) ◄ فقه اهل سنت- قرن ‎14
989
وصيت ◄ ارث ◄ حقوق مدني
990
وصيت- ايران- قوانين و مقررات
991
وصيت- قوانين و مقررات- ايران ◄ ارث- قوانين و مقررات- ايران ◄ قانون مدني
992
وصيت نامه ها- راهنماها
993
وصيت( فقه) ◄ حقوق مدني- ايران
994
وصيت(فقه)
995
وصيت(فقه) ◄ محمد، پيامبراسلام، 53 قبل از هجرت تا 11ق ◄ ائمه اثناعشر- وصيتنامه ها ◄ اخلاق اسلامي
996
وصيتنامه ها ◄ وصيت (فقه)
997
وضعيت بدن ◄ وضعيت بدن- اختلالات
998
وضعيت بدن -- اختلالات ◄ Posture disorders ◄ ستون فقرات -- ناهنجاري ها ◄ Spine -- Abnormalities ◄ وضعيت بدن -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Posture -- Physiological aspects ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي -- بيماري ها -- درمان ◄ Musculoskeletal system -- Diseases -- Treatment
999
وضعيت بدن -- اختلالات ◄ Posture disorders ◄ ستون فقرات -- ناهنجاري ها ◄ Spine -- Abnormalities ◄ وضعيت بدن -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Posture -- Physiological aspects ◄ دستگاه عضلاني اسكلتي -- بيماري ها -- درمان ◄ Musculoskeletal system -- Diseases -- Treatment
1000
وضعيت بدن -- اختلالات ◄ Posture disorders ◄ وضعيت بدن -- اختلالات -- ورزش درماني ◄ Posture disorders -- Exercise therapy ◄ وضعيت بدن -- جنبه هاي فيزيولوژيكي ◄ Posture -- Physiological aspects
بازگشت