شماره ركورد :
17537
پديد آور :
شاركي، برايان
عنوان :
فيزيولوژي آمادگي جسماني
شرح پديد آور :
تاليف براين شاركي
مترجم :
ترجمه بهروز ژاله دوست ثاني، محمدرضا دهخدا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
512ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش؛ 35
عنوان به زبان اصلي :
Physiology of fitness
موضوع :
ورزش- اثر فيزيولوژيكي , آمادگي جسماني , تمرين (ورزش)- اثر فيزيولوژيكي
شناسه هاي افزوده :
ژاله دوست، بهروز، مترجم
ردة اصلي :
613
رده فرعي :
/7
شمارة كاتر :
ش159ف
تاريخ :
1372
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d// , rezvani^d2003/11/04 12:54:45 , norouzi^d2005/06/19 08:36:44
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت