شماره ركورد :
33261
پديد آور :
دفاعي، هاشم
عنوان :
فيزيولوژي حركتي ورزش و هنر
شرح پديد آور :
مولف هاشم دفاعي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1372
مشخصات ظاهري :
66 ص.: مصور
موضوع :
ورزش- اثر فيزيولوژيكي , بدن انسان- حركت شناسي
ردة اصلي :
612
رده فرعي :
/044
شمارة كاتر :
د583ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
خراساني^d// , norouzi^d2004/04/26 11:47:06 , rezvani^d2004/09/08 17:23:00
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت