<< پايان نامه لاتين >>
<< بر اساس موضوع >>
from : دقت و سرعت منظورشناسي ► مدل اي سي تي- آر ► آموزش فرامنظورشن.... until : دقت و سرعت منظورشناسي ► مدل اي سي تي- آر ► آموزش فرامنظورشناسي ► تمرين مبني براطلاعات ورودي ► درك و گفتار منظورشناسي ► مهارت دسترسي واژگاني ► مقدار تماس با زبان و كارگفت مخالفت
بازگشت