<< مجلات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
لوح
شماره رکورد :
627
نوبت انتشار :
ماهانه
زمينه موضوعي :
علوم اجتماعي- نش...
ردة اصلي :
300
شماره :
/5
شمارة کاتر :
ل719
سردبير :
و مدير: محمد قائد
زبان :
فارسي
نوع نشريه :
خبري- تحليلي- آم...
وضعيت نشر :
[بي نا]
بازگشت