<< مجلات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
جاده
شماره رکورد :
323
نوبت انتشار :
فصلنامه
زمينه موضوعي :
راهسازي- نشريات ...
ردة اصلي :
625
شماره :
/705
شمارة کاتر :
ج126
صاحب امتياز :
سازمان توسعه راه...
مدير مسئول :
اسكندر سعيدي كيا
سردبير :
حميد بهبهاني
زبان :
فارسي
نوع نشريه :
علمي- فني- پژوهشي
وضعيت نشر :
سازمان توسعه راه...
جام
شماره رکورد :
340
عنوان فرعي :
جامعه اسلامي مهن...
نوبت انتشار :
ماهانه
زمينه موضوعي :
ايران- اوضاع اجت...
ردة اصلي :
955
شماره :
/08205
شمارة کاتر :
ج157
صاحب امتياز :
جامعه اسلامي مهن...
مدير مسئول :
مجتبي نبوي
سردبير :
محمد حسين ملايري
زبان :
فارسي
وضعيت نشر :
جامعه اسلامي مهن...
جامعه نوين
شماره رکورد :
351
عنوان فرعي :
گروه بررسي مسائل...
نوبت انتشار :
فصلنامه
زمينه موضوعي :
ايران- اوضاع اجت...
ردة اصلي :
955
شماره :
/08205
شمارة کاتر :
ج173
صاحب امتياز :
محمدرضا جليلي
زبان :
فارسي
وضعيت نشر :
[بي نا]
جانباز
شماره رکورد :
345
نوبت انتشار :
ماهانه
زمينه موضوعي :
علوم اجتماعي- نش...
ردة اصلي :
300
شماره :
/5
شمارة کاتر :
ج186
صاحب امتياز :
بنياد مستضعفان و...
مدير مسئول :
و سردبير: كيهان ...
زبان :
فارسي
نوع نشريه :
عقيدتي- سياسي- ا...
وضعيت نشر :
روابط عمومي بنيا...
جاويدان خرد
شماره رکورد :
326
نوبت انتشار :
فصلنامه
زمينه موضوعي :
فلسفه- نشريات اد...
ردة اصلي :
105
شمارة کاتر :
ج231
مدير مسئول :
هادي شريفي
زبان :
فارسي، عربي، انگ...
وضعيت نشر :
انجمن شاهنشاهي ف...
جستار، خبرنامه
شماره رکورد :
374
عنوان فرعي :
نشريه خبري انجمن...
نوبت انتشار :
فصلنامه
زمينه موضوعي :
شيمي- نشريات ادو...
ردة اصلي :
540
شماره :
/5
شمارة کاتر :
ج427
مدير مسئول :
علي منزوي
سردبير :
مهدي مرادي
امتياز نشريه :
خبري
زبان :
فارسي
وضعيت نشر :
انجمن مهندسين شي...
جستارهاي اقتصادي
شماره رکورد :
1288
نوبت انتشار :
فصلنامه
زمينه موضوعي :
اسلام و اقتصاد- ...
ردة اصلي :
297
شماره :
/4833
شمارة کاتر :
ج427
صاحب امتياز :
مؤسسه پژوهش حوزه...
مدير مسئول :
علي‌رضا اعرافي
سردبير :
علي قيومي
امتياز نشريه :
علمي-پژوهشي
زبان :
فارسي
جغرافيا و توسعه
شماره رکورد :
287
نوبت انتشار :
فصلنامه
زمينه موضوعي :
جغرافيا- نشريات ...
ردة اصلي :
910
شماره :
/05
شمارة کاتر :
ج483
صاحب امتياز :
دانشگاه سيستان و...
مدير مسئول :
عيسي ابراهيم زاده
سردبير :
حسنعلي غيور
امتياز نشريه :
علمي- پژوهشي
زبان :
فارسي
وضعيت نشر :
دانشگاه سيستان و...
جمعيت
شماره رکورد :
324
نوبت انتشار :
فصلنامه
زمينه موضوعي :
جمعيت- نشريات اد...
ردة اصلي :
304
شماره :
/605
شمارة کاتر :
ج658
صاحب امتياز :
سازمان ثبت احوال...
مدير مسئول :
علي اكبر رحماني
سردبير :
محمد جواد محمودي
امتياز نشريه :
علمي- پژوهشي
زبان :
فارسي، انگليسي
وضعيت نشر :
سازمان ثبت احوال...
جنگ صنعت
شماره رکورد :
341
نوبت انتشار :
ماهانه
زمينه موضوعي :
صنعت- نشريات ادو...
ردة اصلي :
338
شماره :
/005
شمارة کاتر :
ج719
صاحب امتياز :
و مدير مسئول و س...
زبان :
فارسي- انگليسي
وضعيت نشر :
[بي نا]
جنگل و مرتع
شماره رکورد :
334
نوبت انتشار :
فصلنامه
زمينه موضوعي :
منابع طبيعي- نشر...
ردة اصلي :
333
شماره :
/705
شمارة کاتر :
ج721
صاحب امتياز :
سازمان جنگل ها و...
مدير مسئول :
و سردبير: محمد ح...
زبان :
فارسي
نوع نشريه :
علمي- تخصصي- اقت...
وضعيت نشر :
سازمان جنگل ها و...
جهاد
شماره رکورد :
350
عنوان فرعي :
ترويج كشاورزي و ...
نوبت انتشار :
ماهانه
زمينه موضوعي :
علوم اجتماعي- نش...
ردة اصلي :
300
شماره :
/5
شمارة کاتر :
ج899
صاحب امتياز :
وزارت جهاد سازند...
مدير مسئول :
محمدحسين عمادي
سردبير :
حسين صفايي
امتياز نشريه :
علمي- ترويجي
زبان :
فارسي
نوع نشريه :
علمي- اجتماعي- ا...
وضعيت نشر :
وزارت جهاد سازند...
جهاد روستا
شماره رکورد :
1090
نوبت انتشار :
ماهانه
زمينه موضوعي :
روستاها- اوضاع ا...
ردة اصلي :
307
شماره :
/7205
شمارة کاتر :
ج899
زبان :
فارسي
وضعيت نشر :
معاونت ترويج و م...
جهان كتاب
شماره رکورد :
367
نوبت انتشار :
دو هفته يكبار
زمينه موضوعي :
اطلاع رساني- نشر...
ردة اصلي :
020
شماره :
/5
شمارة کاتر :
ج913
صاحب امتياز :
و مدير مسئول: طل...
زبان :
فارسي
نوع نشريه :
خبري- آموزشي- اط...
جهان نو
شماره رکورد :
373
نوبت انتشار :
فصلنامه
زمينه موضوعي :
علوم اجتماعي- نش...
ردة اصلي :
300
شماره :
/5
شمارة کاتر :
ج956
صاحب امتياز :
و مديرمسئول: حسي...
سردبير :
علي منصوري
زبان :
فارسي
وضعيت نشر :
[بي نا]
جهان هوانوردي و گردشگري
شماره رکورد :
1188
نوبت انتشار :
ماهنامه
زمينه موضوعي :
ه‍واپ‍ي‍م‍ائ‍ي‌ ...
ردة اصلي :
629
شماره :
/13005
شمارة کاتر :
ج949
صاحب امتياز :
مسعود حبيبي قهرم...
مدير مسئول :
مسعود حبيبي قهرم...
سردبير :
كاوه باسمنجي
زبان :
فارسي
وضعيت نشر :
تهران: هواپيمايي...
جهانگردان
شماره رکورد :
265
نوبت انتشار :
ماهانه
زمينه موضوعي :
ايران- سير و سيا...
ردة اصلي :
955
شماره :
/0042
شمارة کاتر :
ج949
صاحب امتياز :
و مدير مسئول: سج...
زبان :
فارسي
نوع نشريه :
خبري- اطلاع رسان...
وضعيت نشر :
[بي نا]
جوان
شماره رکورد :
338
نوبت انتشار :
هفتگي
زمينه موضوعي :
علوم سياسي- نشري...
ردة اصلي :
320
شماره :
/05
شمارة کاتر :
ج764
صاحب امتياز :
و مديرمسئول: حسي...
سردبير :
ستار لقائي
زبان :
فارسي
نوع نشريه :
سياسي- مردمي- فر...
وضعيت نشر :
شركت سهامي جوان
جوانان امروز
شماره رکورد :
339
نوبت انتشار :
هفتگي
زمينه موضوعي :
جوانان- نشريات ا...
ردة اصلي :
305
شماره :
/2305
شمارة کاتر :
ج764
صاحب امتياز :
شركت ايران چاپ ﴿...
مدير مسئول :
و سردبير: محمد ج...
زبان :
فارسي
نوع نشريه :
عقيدتي- اجتماعي-...
وضعيت نشر :
تهران:شركت ايران...
بازگشت