<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : ε-بهينه پارتو تا : ε-زيرديفرانسيل‌ها و زيرديفرانسيل‌هاي تقريبي به عنوان توسيع زيرديفرانسيل‌ها
بازگشت