<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : داده كاوي درپايگاه داده هاي همگون جهت استخراج قوانين ارتباط.... تا : ديوان شيخ عبدالرحيم غراوى: بررسي سبك شناختى
بازگشت