<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : -n-φ- ميانگين پذيري ضعيف تقريبي جبر‌هاي سگال مجرد تا : -n-φ- ميانگين پذيري ضعيف تقريبي جبر‌هاي سگال مجرد
بازگشت