<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : تأثير ‌يك دوره تمرين تركيبي منتخب بر اصلاح كيفوز پشتي، تعاد.... تا : تاثير يك برنامه تمرين هوازي ركاب زدن با دست بر روي برخي فاك....
از : تاثير يك برنامه تمريني ويژه در خانه بر كاهش علائم زنان مبتل.... تا : تحليل بيومكانيكي تكنيك‌هاي جراحي همجوشي در سطح بين مهره‌ي پ....
از : تحليل پارادوكس مور تا : تحليل ماهيت حقوقي امانت و آثار آن
از : تحليل ماهيت قرارداد پيمان در حقوق ايران تا : ترجمه كتاب «تكرار ركود بزرگ: برندگان و بازندگان دنياي پساكر....
از : ترجمه كتاب «مبدأ عدم التمييز ضدالمرأة في القانون الدولي و ا.... تا : تهيه و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف منگنز، كروم و روتنيوم قرا....
از : تهيه و شناسايي ليگاندهاي جديد كايرال و غيركايرال بازشيف مشت.... تا : تونل‌زني و گذر اتم‌هاي فراسرد دو ترازي و سه ترازي از پتانسيل‌هاي خلاء القائيده در ميزرهاي تك اتمي
بازگشت