<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : با دانشكده علوم تربيتي آشنا شويد تا : بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري بر روي صنايع فرودست و فرادست ....
از : بررسي اولويت‌بندي انتخاب اطلاعات حسي در طرح حركت: مبتني بر .... تا : بررسي تغييرات بياني RNA بلند غيركدكننده LINC 00511 در سرطان....
از : بررسي تغييرات بياني RNAs غير كدينگ miR-9، miR-34a، MALAT1 و.... تا : بررسي ساختار قدرت در خانواده و تاثير آن برمشاركت اجتماعي ( ....
از : بررسي ساختار ك لام جنسيت در تعاملات گفتاري دانشگاهي تا : بررسي ميزان اثر بخشي ليپوزوم هاي حاوي آنتي ژن هاي محلول ليش....
از : بررسي ميزان اثربخشي آموزش شناختي - رفتاري بر اضطراب اجتماعي.... تا : برنامه ريزي توسعه روستايي در شهرستان سپيدان ( نمونه دهستان ....
از : برنامه ريزي توسعه سيستم انتقال با در نظر گرفتن قابليت اعتما.... تا : بيوكنترل قارچ بيماريزاي رايزوكتونيا سولاني در سيب زميني
بازگشت