<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
از : 1- ايران مركزي ◄ 2- بلوك يزد ◄ 3- گسل تفت ◄ 4- ناوديس ثاني .... تا : 1-يادگيري عميق ◄ 2-پاسخ خودكار ◄ 3--واحدهاي بازگشتي دروازه‌دار، ◄ 4-پردازش زبان‌هاي طبيعي ◄ 5-حافظه‌هاي بلند كوتا
بازگشت