<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
از : XGBoost ◄ رگرسيون ◄ آيروسل ◄ AOD ◄ PM2.5 تا : XGBoost ◄ رگرسيون ◄ آيروسل ◄ AOD ◄ PM2.5
بازگشت