شماره ركورد :
710
شماره راهنما :
LIT1 166
نويسنده :
مدرس زاده، پروين
عنوان :
مقايسه گلستان سعدي- بهارستان جامي و پريشان قاآني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
دانشكده :
1-1
تاريخ دفاع :
44-1345
صفحه شمار :
113 ص
استاد راهنما :
محمد مهريار
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 113
نام نمايه ساز :
77.12^d//
لينک به اين مدرک :

بازگشت