شماره ركورد :
5435
شماره راهنما :
1046
نويسنده :
مختاري زواره، عباس
عنوان :
الوسيط في الادب العربي و تاريخه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب
دانشكده :
دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
تاريخ دفاع :
47- 1348
صفحه شمار :
74ص
استاد راهنما :
دكتر سه چهاري
نام نمايه ساز :
p.farazbakht^d2009/04/05 08:45:35
لينک به اين مدرک :

بازگشت