شماره ركورد :
3588
شماره راهنما :
PHI2 58
نويسنده :
ماحوزي، رضا
عنوان :
تشابهات تجربه در فلسفه كانت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد فلسفه گرايش غرب
دانشكده :
دانشگاه،دانشكده ادبيات وعلوم انساني،گروه فلسفه
تاريخ دفاع :
تير 1384
استاد راهنما :
دكتر يوسف شاقول
كتابنامه :
كتابنامه : ص.98-99
توصيفگر ها :
غرب , 1384 , فلسفه غرب , تجربه (فلسفه) , كانت، ايمانوئل , قياس , عليت , فيزيك (فلسفه)
نام نمايه ساز :
nikkhah^d2006/11/01 15:03:56 , samadi^d2007/07/08 12:50:59 , khorasani^d2009/03/08 15:01:11 , khorasani^d2009/03/08 15:02:27
توصيفگر لاتين :
اصول فاهمه Western philosophy , Experience (philosophy) , Kant, Immanuel , Analogy , Causality , Physics (philosophy)
عنوان لاتين :
.ع.به انگليسي: Analogies of experience in kant philosophy
لينک به اين مدرک :

بازگشت