شماره ركورد :
2378
شماره راهنما :
ARA1 11
نويسنده :
متولي زاده نائيني، شمس
عنوان :
تاريخ ادبيات عرب ( از صفحه 290-317 كتاب الوسيط)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي، ادبيات وزبان عرب
دانشكده :
دانشكده ادبيات وعلوم انساني
تاريخ دفاع :
47-1348
استاد راهنما :
دكتر سه چهاري
كتابنامه :
58ص
توصيفگر ها :
ادبيات وزبان عرب , اادبيات عربي , نثر , محاوره , خطابه , نويسندگي , حافظ عثمان , شهاب الدين , لسان الدين , ادبيات , اسلام , ابن خلكان , سيوطي , شعر , شاعر
نام نمايه ساز :
78.07^d// , p.farazbakht^d2009/03/09 10:31:34 , p.farazbakht^d2009/03/09 10:39:55 , p.farazbakht^d2009/03/09 10:55:08 , p.farazbakht^d2009/03/09 14:00:06
توصيفگر لاتين :
Arabian literutrue , Prose , Conversation , Lecture , Authorship , Literature , Islam , Poetry , Poets
لينک به اين مدرک :

بازگشت