شماره ركورد :
22493
شماره راهنما :
ELE2 419
نويسنده :
مدح خوان، مهديه
عنوان :
پياده سازي يك تحليل‌گر طيف با استفاده از تراشه FPGA (بر مبناي روش خود همبستگي)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
مهندسي برق گرايش سيستم¬هاي الكترونيك ديجيتال
دانشكده :
فني مهندسي گروه برق
تاريخ دفاع :
فروردين ماه1402
صفحه شمار :
125ص.
استاد راهنما :
محسن ميوه چي
استاد مشاور :
محمد كاظمي
توصيفگر ها :
خودهمبستگي , توابع پايه متعامد , تبديل فوريه سريع(FFT) , تحليل‌گرطيف , تراشه قابل برنامه‌ريزي در محل(FPGA) , تفكيك‌كنندگي فركانس
تاريخ نمايه سازي :
1401/02/24
نام نمايه ساز :
فرزانه عزيزي
توصيفگر لاتين :
Autocorrelation , Orthogonal basis functions , ( Fast Fourier Transform(FFT , Spectrum analyzer , (Field Programmable Gate Array (FPGA , Frequency resolution
عنوان لاتين :
Implementation of ASpectrum Analyzer by Using FPGA (Based on Autocorrelation Method)
لينک به اين مدرک :

بازگشت