شماره ركورد :
22158
شماره راهنما :
COU2 373
نويسنده :
محمديان، زهرا
عنوان :
اثربخشي قصه درماني بر تنظيم هيجان و اميد كودكان تك والد طلاق
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
مشاوره خانواده
دانشكده :
علوم تربيتي و رواشناسي گروه مشاوره
تاريخ دفاع :
آذرماه 1401
صفحه شمار :
85ص.
استاد راهنما :
عذرا اعتمادي
توصيفگر ها :
اميد , تنظيم هيجان , قصه¬درماني , كودكان تك¬والد , طلاق
توصيفگر لاتين :
Divorce , Emotion Regulation , Hope , Single-Parent children , Story Therapy
عنوان لاتين :
The effectiveness of story therapy on emotion regulation and hope in single-parent children of divorce
لينک به اين مدرک :

بازگشت