شماره ركورد :
1179
شماره راهنما :
GEOG1 196
نويسنده :
محمدي، عباسعلي
عنوان :
ترجمه قسمتي از كتاب بحران جمعيت و استفاده از منابع جهاني Population Crisis and the Use of World Resources
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
دانشكده :
1-1
تاريخ دفاع :
1350
صفحه شمار :
131 ص
استاد راهنما :
سيروس شفقي
نام نمايه ساز :
77.12^d//
لينک به اين مدرک :

بازگشت