<< كتابهاي فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
Information retrieva‎l -- Automation ◄ سيستم هاي فازي ◄ Fuzzy systems ◄ منطق فازي ◄ Fuzzy logic
2
Iran -- History -- Safavids, 1502 - 1736 -- Congresses ◄ ايران -- تاريخ -- صفويان، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق -- كنگره ها ◄ گيلان -- مقاله ها و خطابه ها ◄ Gilan (Iran: Province) -- Addresses, essays, lectures
بازگشت