شماره ركورد :
98453
پديد آور :
افضلي، محمد رضا
عنوان :
واژه نامه مهندسي عمران و معماري
شرح پديد آور :
محمدرضا افضلي
ويرايش :
ويرايش 2
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
869ص.
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 55-56
موضوع :
راه و ساختمان- واژه نامه ها- انگليسي , ساختمان سازي- واژ ه نامه ها- انگليسي , زبان انگليسي- واژه نامه- فارسي
ردة اصلي :
624
رده فرعي :
/03
شمارة كاتر :
الف655و
تاريخ :
1388
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت