شماره ركورد :
9470
پديد آور :
تاجداري، پرويز
عنوان :
مقدمه اي بر آمار
شرح پديد آور :
تاليف پرويز تاجداري , منوچهر افشين نيا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1352
مشخصات ظاهري :
484ص.: جدول، نمودار
يادداشت :
چاپ دوم اين كتاب در سال 1366 با 480 صفحه منتشر گرديده
كتابنامه :
كتابنامه: ص 482-484
موضوع :
آمار
شناسه هاي افزوده :
افشين نيا، منوچهر
ردة اصلي :
310
شمارة كاتر :
ت154م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
^d// , f.rezvani^d2003/10/01 10:16:26 , f.rezvani^d2003/10/01 10:16:37 , fazel^d2003/11/22 14:30:36 , fazel^d2004/08/31 15:09:55 , norouzi^d2004/11/08 13:19:46
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت