شماره ركورد :
93836
پديد آور :
ناطقي ، نيره
عنوان :
ترانه ي ناسروده ي عشق
شرح پديد آور :
شعرهاي نيره ناطقي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
112ص
فروست :
شعر معاصر
موضوع :
شعر فارسي -- قرن 14
ردة اصلي :
8فا1/
رده فرعي :
62
شمارة كاتر :
ن183ت
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
قطبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1389/05/12
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت