شماره ركورد :
92210
پديد آور :
سيدان، جعفر، 1313 -
عنوان :
بحثي تحليلي در عقايد وهابيت ﴿پيرامون وهابيت﴾
شرح پديد آور :
جعفر سيدان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
64 ص
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 63 - 64؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
وهابيه -- عقايد , وهابيه -- دفاعيه ها و رديه ها
ردة اصلي :
297/
رده فرعي :
416
شمارة كاتر :
س898ب
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
قطبي
تاريخ ورود اطلاعات :
1389/03/12
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت