شماره ركورد :
90367
پديد آور :
اباذري فومشي، منصور
تولد/وفات :
1342 -
عنوان :
نحوه عملي رسيدگي به شكايات و جرائم در دادسرا
شرح پديد آور :
تاليف منصور اباذري فومشي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
256 ص.: نمونه
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: نحوه عملي رسيدگي به شكايات در دادسرا ها
كتابنامه :
كتابنامه : ص 254 - 256
موضوع :
دادسرا ها , شكايت ها (آيين دادرسي جزايي)
ردة اصلي :
347/
رده فرعي :
5504
شمارة كاتر :
الف112ن
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
هاجرصالحي
تاريخ ورود اطلاعات :
12/2/89
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت