شماره ركورد :
90363
پديد آور :
شريفي ، مهدي
عنوان :
شرايط و موارد صدور قرار تامين خواسته
شرح پديد آور :
مهدي شريفي ، مسعود انوشه پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
256ص
عناوين ديگر :
عنوان عطف: صدور قرار تامين خواسته
يادداشت :
چاپ دوم: 1386 , عنوان عطف : صدور قرار تامين خواسته , كتابنامه : ص . 249 - 256 ؛ همچنين به صورت زيرنويس .
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 249 - 256 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
قرار (آيين دادرسي مدني )- ايران
شناسه هاي افزوده :
انوشه پور، مسعود ,
ردة اصلي :
347/
رده فرعي :
55077
شمارة كاتر :
ش467ش
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت