شماره ركورد :
90231
پديد آور :
سعيدي كيا، اسكندر
عنوان :
دانستني هاي آزاد راه ها : توسعه، سرعت، ايمني، صرفه جويي
شرح پديد آور :
مولف اسكندر سعيدي كيا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
124ص.:مصور، جدول
يادداشت :
چاپ دوم : 1387
موضوع :
راهها
ردة اصلي :
388/
رده فرعي :
1
شمارة كاتر :
س583د
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
هاجرصالحي
تاريخ ورود اطلاعات :
8/2/89
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت