شماره ركورد :
89278
پديد آور :
طريقه دار، ابوالفضل، 1337-
عنوان :
انواع ويرايش ﴿شيوه ويرايش هاي علمي/ محتوايي، ساختاري، نگارشي/ ادبي و فني﴾
شرح پديد آور :
ابوالفضل طريقه دار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
391ص.
فروست :
زبان و ادبيات و هنر , ادبيات فارسي
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [383]-385
موضوع :
ويراستاري
شناسه هاي افزوده :
,
ردة اصلي :
808/
رده فرعي :
027
شمارة كاتر :
ط588الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت