شماره ركورد :
88253
پديد آور :
معيدفر، سعيد
تولد/وفات :
1335-
عنوان :
دانشگاه و دگرگوني ارزش ها
شرح پديد آور :
پژوهش و نگارش سعيد معيدفر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
211ص.: مصور، جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [204]- 211
موضوع :
دانشجويان , ارزش هاي اجتماعي
ردة اصلي :
378/
رده فرعي :
1980955
شمارة كاتر :
م679د
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت