شماره ركورد :
88168
پديد آور :
هيست، كيت، 1345-
عنوان :
زنان بر صليب شكسته : י موقعيت زنان در آلمان هيتلري"
شرح پديد آور :
كيت هيست
مترجم :
ترجمه رمضان علي روح اللهي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
333ص. : مصور
يادداشت :
چاپ دوم
موضوع :
آلمان - اوضاع اجتماعي , هيتلر، آدولف، ١٨٨٩ - ١٩٤٥ , آلمان - سياست و حكومت
شناسه هاي افزوده :
روح اللهي، رمضان علي، مترجم
ردة اصلي :
943/
رده فرعي :
086
شمارة كاتر :
ه951ز
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت