شماره ركورد :
87764
پديد آور :
كلوز، فرانك
عنوان :
فيزيك ذرات
شرح پديد آور :
فرانك كلوز
مترجم :
ترجمه فيروز آرش
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
192ص.: مصور، جدول
يادداشت :
نمايه
موضوع :
ذره هاي بنيادي- به زبان ساده
شناسه هاي افزوده :
آرش، فيروز، مترجم
ردة اصلي :
539
رده فرعي :
/72
شمارة كاتر :
ك653ف
تاريخ :
1387
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.soltani^d2009/07/13 11:41:43
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت