شماره ركورد :
87735
پديد آور :
هاكن، 192- م.
عنوان :
فيزيك اتم ها و كوانتوم ها: مقدمه اي بر اصول تجربي و نظري
شرح پديد آور :
هرمان هاكن و هانس كريستوف ولف
مترجم :
ترجمه صمد سبحانيان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
هجده، 772 ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه تبريز؛ 475
عنوان به زبان اصلي :
Atom - und qusntenphysik. = The physics of atoms and quanta: To introduction experiments and theory , 7 thed. 2005
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [749]-757
موضوع :
كوانتوم
شناسه هاي افزوده :
ولف، هانس كريستوف، 1929- .Wolf, Hans christoph , سبحانيان، صمد، مترجم
ردة اصلي :
539
رده فرعي :
/7
شمارة كاتر :
ه318ف
تاريخ :
1385
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
fazel^d2009/07/12 10:58:52
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت