شماره ركورد :
87523
پديد آور :
موسوي، حميد، 1344-
عنوان :
جبر پيشرفته
شرح پديد آور :
تاليف حميد موسوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
118ص
يادداشت :
نمايه
موضوع :
جبر - راهنماي آموزشي(عالي) , جبر مجرد - مسائل، تمرينها و غيره
ردة اصلي :
512
رده فرعي :
/0076
شمارة كاتر :
م842ج
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
samadi^d2009/06/22 11:06:42
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت