شماره ركورد :
87510
پديد آور :
ياريو، امنون
عنوان :
مقدمه اي بر نظريه و كاربردهاي مكانيك كوانتومي
شرح پديد آور :
تاليف امنون ياريو
مترجم :
ترجمه رضا صفري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1375
مشخصات ظاهري :
568 ص.: مصور، نمودار
فروست :
انتشارات دانشگاه تبريز؛ 362
كتابنامه :
كتابنامه: ص.[519]- 520
موضوع :
كوانتوم
شناسه هاي افزوده :
صفري، رضا، مترجم
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/12
شمارة كاتر :
ي15م
تاريخ :
1375
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2009/06/22 08:59:25
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت