شماره ركورد :
87356
پديد آور :
وايت، رابرت داگلاس، 1956 - م.
عنوان :
جرم و جرم شناسي متن درسي نظريه هاي جرم و كجروي
شرح پديد آور :
مولفان رابرت داگلاس وايت، فيونا هينز
مترجم :
مترجم علي سليمي با همكاري محسن كارخانه ، فريد مخاطب قمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
512 ص
فروست :
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ 82 . علوم اجتماعي؛ 10
عناوين ديگر :
ترجمه تطبيقي ويراست نخست و دوم ، همراه با شرح بيش از دويست واژگان كليدي و واژه نامه انگليسي - فارسي
يادداشت :
چاپ سوم: 1386
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [437] - 461 ؛ همچنين به صورت زير نويس
موضوع :
جرم شناسي
شناسه هاي افزوده :
هينز، فيونا , سليمي، علي، 1341 - ، مترجم , كارخانه، محسن، مترجم , مخاطب قمي، فريد، مترجم , عنوان: ترجمه تطبيقي ويراست نخست و دوم ، همراه با شرح بيش از دويست واژگان كليدي و واژه نامه انگليسي - فارسي
ردة اصلي :
364
شمارة كاتر :
و349ج
تاريخ :
1383
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2009/06/08 08:55:05
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت