شماره ركورد :
87265
عنوان :
سئوالات كنكور كارشناسي ارشد عمران: شامل سئوالات كنكور سراسري 78-79 به همراه...
شرح پديد آور :
مولفين آرش عاشور...و ديگران
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
688ص
موضوع :
راه و ساختمان- آزمون ها و تمرين ها (عالي)
شناسه هاي افزوده :
پ پارام،افشين , پ فرهادي، محمود , پ محمدي،محمد , پ قاسمي تورشكجويي،احمد , پ سكوتي، فرهاد
ردة اصلي :
624
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
س788
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2009/05/27 08:31:35
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت