شماره ركورد :
86924
پديد آور :
شوندي، نادر، 1350-
عنوان :
فيزيولوژي واليبال
شرح پديد آور :
نادرشوندي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
48ص
موضوع :
واليبال- اثرفيزيولوژي
ردة اصلي :
796
رده فرعي :
/325
شمارة كاتر :
ش736ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2009/05/03 14:23:42
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت