شماره ركورد :
86922
پديد آور :
برك، اد، 1949- م
عنوان :
فيزيولوژي دوچرخه سواري: راهنمايي مربيان و ورزشكاران
شرح پديد آور :
نويسنده ادموند آرباك
مترجم :
ترجمه شمس الدين تقوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
56ص
يادداشت :
كتاب حاضر ترجمه فصل 48كتاب Exercise and sport scinceبا عنوان Physilogy of cycling مي باشد
موضوع :
دوچرخه سواري- اثر فيزيولوژيكي , تمرين (ورزش) , آمادگي جسماني
شناسه هاي افزوده :
تقوي، شمس الدين، مترجم
ردة اصلي :
796
رده فرعي :
/6
شمارة كاتر :
ب458ف
تاريخ :
1385
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2009/05/03 14:12:29
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت