شماره ركورد :
86873
پديد آور :
رزاقي شاني، علي
عنوان :
خواجوي كرماني
شرح پديد آور :
علي رزاقي شاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1384
مشخصات ظاهري :
104ص
فروست :
مشاهير ايراني؛23
كتابنامه :
كتابنامه : ص [103]-104
موضوع :
خواجوي كرماني، محمودبن علي، 689-753ق. - نقد و تفسير , شعرفارسي-قرن8ق.-تاريخ و نقد
شناسه هاي افزوده :
مشاهير ايراني؛23
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/32
شمارة كاتر :
خ768ر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
samadi^d2009/05/02 14:44:17 , samadi^d2009/05/03 08:29:24 , samadi^d2009/05/04 08:34:22
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت