شماره ركورد :
86475
عنوان :
مباني علائم الكتريكي راه آهن: از مجموعه كتاب هاي آموزش علائم الكتريكي راه آهن
شرح پديد آور :
تهيه و تدوين گروه آموزش ارتباطات و علائم الكتريكي- مركز آموزش عالي علمي- كاربردي راه آهن
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
305 ص.: مصور
موضوع :
راه آهن- تجهيزات برقي
شناسه هاي افزوده :
راه آهن جمهوري اسلامي ايران. مركز آموزش عالي علمي كاربردي
ردة اصلي :
385
رده فرعي :
/316
شمارة كاتر :
م214
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2009/04/14 14:03:03
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت