شماره ركورد :
86182
پديد آور :
معجوني، مريم، 1348-
عنوان :
وسوسة شيطان
شرح پديد آور :
نوشتة مريم معجوني (رويا)
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
506 ص
موضوع :
داستانهاي فارسي- قرن 14
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
م659و
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2009/03/01 08:29:40
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت