شماره ركورد :
86108
پديد آور :
تركشيان، ركسانا، 1360-
عنوان :
فيزيك (خلاصه درس، پرسش هاي چهارگزينه اي و پاسخنامه تشريحي) ويژه آزمون كارداني به كارشناسي
شرح پديد آور :
ركسانا تركشيان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
[490]ص.: مصور، جدول، نمودار
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [490]
موضوع :
فيزيك- كتاب هاي كمك درسي- راهنماي آموزشي (عالي) , فيزيك- آزمون ها و تمرين ها (عالي) , فيزيك- مسائل، تمرين ها و غيره (عالي)
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
ت511ف
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
norouzi^d2009/02/04 11:24:44
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت