شماره ركورد :
8602
پديد آور :
موام، ويليام سامرست، 1874 - 1965
عنوان :
درباره رمان و داستان كوتاه
شرح پديد آور :
نوشته سامرست موام
مترجم :
ترجمه كاوه دهگان
ويرايش :
[ويرايش 2]
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1352
مشخصات ظاهري :
380 ص
موضوع :
داستان - تاريخ و نقد , داستانهاي كوتاه
شناسه هاي افزوده :
دهگان، كاوه، مترجم
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
م821د
تاريخ :
1352
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , faraz^d2003/06/21 09:55:18 , faraz^d2003/07/22 13:04:03 , norouzi^d2004/10/19 08:31:23 , s.hovsepian^d2006/11/07 08:47:39 , shariat^d2008/08/24 12:07:26
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت