شماره ركورد :
85577
پديد آور :
هينتس، والتر، 1906- 1992م
عنوان :
داريوش و ايرانيان: تاريخ فرهنگ و تمدن هخامنشيان
شرح پديد آور :
والتر هينتس
مترجم :
ترجمه ي پرويز رجبي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
492 ص.: مصور(بخشي رنگي)
موضوع :
داريوش هخامنشي اول، شاه ايران، 486- 522 ق. م , ايران- تاريخ هخامنشيان، 330- 559 ق. م
شناسه هاي افزوده :
رجبي، پرويز، 1318- ، مترجم
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/016
شمارة كاتر :
د191ه
تاريخ :
1387
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2008/10/08 14:54:31 , norouzi^d2008/10/20 11:43:44
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت