شماره ركورد :
85194
پديد آور :
اباذري فومشي، منصور، 1342-
عنوان :
نحوه رسيدگي به دعاوي قولنامه و مبايعه نامه در محاكم قضايي: همرا با انواع مبايعه نامه و آراي صادره از محاكم بدوي، تجديد نظر و ديوان عالي كشور
شرح پديد آور :
تاليف منصور اباذري فومشي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
264 ص.
موضوع :
قراردادها- ايران- طرزتنظيم , خريد و فروش- قوانين و مقررات- ايران , قولنامه ها- قوانين و مقررات- ايران
ردة اصلي :
346
رده فرعي :
/55022
شمارة كاتر :
الف112ن
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2008/06/09 09:43:18
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت