شماره ركورد :
8462
پديد آور :
معنوي، عزالدين
عنوان :
هنر از ديدگاه روانپزشكي
شرح پديد آور :
تهيه و تنظيم از عزالدين معنوي، فربد فدائي، كريم اميرخسروي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1363
مشخصات ظاهري :
86 ص.: مصور
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي:E. Maanavi, F. Fadai, K. Amir Khosravi. Art: A Psychiatric point of view
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 85 - 86
موضوع :
هنر -- جنبه هاي روانشناسي , روانپزشكي -- مسائل متفرقه
شناسه هاي افزوده :
فدائي، فربد، نويسنده همكار
ردة اصلي :
701
رده فرعي :
/15
شمارة كاتر :
م678ه
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
فاضل^d// , norouzi^d2004/02/15 16:25:14
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت