شماره ركورد :
84350
پديد آور :
همايش وقف در بازار سرمايه ( 1384: قم )
عنوان :
مجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش وقف در بازار سرمايه 11 اسفند 1384
شرح پديد آور :
[ برگزار كنندگان ] سازمان اوقاف و امور خيريه، دانشگاه مفيد
غيره :
تهيه و تنظيم مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفيد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
209 ص
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
وقف- كنگره ها , اسلام و اقتصاد- كنگره ها
شناسه هاي افزوده :
دانشگاه علوم انساني مفيد , دانشگاه علوم انساني مفيد. مركز مطالعات اقتصادي , سازمان اوقاف و خيريه
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/372
شمارة كاتر :
ه642م
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ghadiri^d2008/03/04 08:12:25
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت