شماره ركورد :
83998
پديد آور :
ماخورا، اشتفان، 1962- م
عنوان :
حقوق و سينما
شرح پديد آور :
ويراسته اشتفان ماخورا، پيتر رابسن
مترجم :
ترجمه عباس ايماني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
335ص
عنوان به زبان اصلي :
Law and film
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زير نويس
موضوع :
وكلاي دادگستري در سينما , دادگستري در سينما
شناسه هاي افزوده :
رابسن، پيتر. Robson, Peter , ايماني، عباس، 1349- ، مترجم
ردة اصلي :
791
رده فرعي :
/43664
شمارة كاتر :
م121ح
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
ghadiri^d2008/02/12 10:19:35
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت