شماره ركورد :
82545
پديد آور :
وينگشتاين، لودويگ، 1889- 1951م
عنوان :
كتاب هاي آبي و قهوه اي : تمهيدات
شرح پديد آور :
لودويك ويتگنشتاين
مترجم :
ترجمه ايرج قانوني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
312 ص
عنوان به زبان اصلي :
Preliminary studies for the philosophical investigations: generally known as the blue and brown books
موضوع :
وينگشتاين، لودويگ، 1889- 1951م , زبان شناسي , زبان- فلسفه
شناسه هاي افزوده :
قانوني، ايرج، 1337- ،مترجم
ردة اصلي :
149
رده فرعي :
/94
شمارة كاتر :
و856ك
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
s.hovsepian^d2007/10/09 10:46:00
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت